linnea

Centrum för tillämpat kulturarv

Tillämpat kulturarv handlar om att utforska kulturarvens inneboende potential att förändra samhället. Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet syftar till att främja vetenskaplig forskning och att samverka med externa parter kring användningen och utvecklingen av kulturarv i dagens samhälle.

Centrum för tillämpat kulturarv skall ur ett tvärvetenskapligt perspektiv kritiskt granska och samtidigt konstruktivt utveckla relationerna mellan kulturarv och samhälle. Vi intresserar oss särskilt för betydelsen, värdet och nyttan av kulturarv. Inom centret skall vi aktivt undersöka nya användningssätt och användningsområden för kulturarv och ge nya perspektiv på det samhälle vi lever i. Vårt syfte är också att stärka kopplingen mellan akademin och det omgivande samhället samt att, när detta är möjligt, samarbeta med partners inom och utanför kulturarvssektorn. Eftersom vi lever i en globaliserad värld har vi naturligtvis även ett internationellt perspektiv.

Huvudforskarna vid Centrum för tillämpat kulturarv är knutna till ämnesområdena arkeologi, historia, filmvetenskap och miljövetenskap. I praktiken kommer verksamheten även att innefatta andra delar av Fakulteten för konst och humaniora liksom övriga delar av universitetet, för att sammanföra alla de forskare och forskningsprojekt vilka var för sig och på olika sätt undersöker förhållandet mellan kulturarv och samhälle och hur kulturarv kan utvecklas för att förändra samhället.