Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning

Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samlar forskare inom humaniora som sysslar med forskning om barndom, barnlitteratur, barnfilm, barns språkutveckling och lärande. CHILLL ska även bidra till att utveckla forskning inom lärarutbildningen och utbildningsvetenskap.

CHILLL består av forskare från ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, nordiska språk/svenska språket, svenska med didaktisk inriktning och tyska som har ett gemensamt intresse för forskning som berör barn och barndom. Även forskare från engelska, franska, historia, religionsvetenskap, pedagogik, konst- och bildvetenskap och kultursociologi deltar i seminarieverksamheten vilket bidrar till en öppen och ämnesöverskridande diskussion.

Barns lärande

Inom gruppen finns kompetens om barns formella och informella lärande samt om barns lärande inom olika arenor – hemmet, biblioteket, museet, skolan – och genom olika medier. Forskningssatsningen på CHILLL syftar dessutom till att öka kompetensen för handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen och av doktorander. Som ett led i detta arbete ingår att få igång samverkan med andra forskningsgrupper inom området barn och barndom i den av lärarutbildningen prioriterade arenan – detta gäller både internt inom Linnéuniversitetet och externt vid andra universitet.

Utbildning om barnkultur och barns lärande

Medlemmarna i CHILLL undervisar i stor utsträckning om barnkultur och barns lärande. Söktrycket på de reguljära kurserna som fokuserar på barn och barndom är högt och detta gäller i hög grad även för de sommarkurser som är inriktade på exempelvis Astrid Lindgrens skapande, barnlitteratur, Harry Potter och fantasylitteratur, chick-lit med flera liknande ämnen, vilka lockar studerande från såväl Sverige som andra länder i Europa. En kurs om att skriva barnlitteratur ges i samarbete med Astrid Lindgrens Näs.

Öppna föreläsningar och seminarier

Ur vårt kalendarium för hösten 2016

On 8 sept, kl. 13-15: Taliah Pollack om fantasylitteratur
Ti 20 sept, kl. 15-17: Besök av Maria Turtschaninoff besöker CHILLL
To 17 nov, kl. 13-15: Om ALMA-pristagaren Meg Rosoffs författarskap

Plats: sal Blända (F-huset, campus Växjö).

15 dec 10-12, sal Blenda, planering inför vårens CHILLL

 

Utbildningar

Särskilt vid Fakulteten för konst och humaniora finns ett stort utbud av kurser relaterade till barndom, barnlitteratur, barnfilm, barns språkutveckling och lärande. Till exempel följande:

Det finns kurser även under höst- och vårtermin med särskild inriktning mot barnlitteratur, som en kurs om Bilderboken i teori och praktik (1LI124) och en kurs i Barn- och ungdomslitteratur (1LI100).

Många av kurserna inom ämnena Svenska språket och Svenska som andraspråk är barndomsrelaterade. Inom ämnet tyska finns exmeplvis en kurs med inriktning mot bl.a. barnlitteratur (kurskod 1TY116), inom ämnena engelska respektive franska finns fristående kurser som knyter an till temat barndom (kurskoderna 1EN105 respektive 1FR102), men anknytning till barndomstemat finns också i flera utbildningar i konst- och bildvetenskap, kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, musikdidaktik och musikvetenskap.

Även utanför Fakulteten för konst och humaniora finns ett antal kurser i olika ämnen med liknande tematisk anknytning, framförallt i kurser med inriktning mot undervisning och lärande (inom Lärarutbildningen och lärarlyftet) men också inom så skilda ämnen som hälso- och utomhuspedagogik, sociologi, naturvetenskap med didaktisk inriktning, pedagogik, psykologi och socialt arbete finns denna tematik.