Corporate Governance

Bolagsstyrning (Corporate Governance) handlar om hur företag styrs och kontrolleras. Det gäller till exempel ägarnas och styrelsens funktion, internationella regelverk som styr företaget, redovisningens roll och kapitalmarkandens påverkan på företaget.

Vår forskning

Forskning i bolagsstyrning (Corporate Governance) gör att vi lättare kan förstå de processer som pågår inom ett företag och mellan företag och dess omgivning. Den bidrar till ökad kunskap om aktörer som styrelser, ägare, revisorer, banker och analytiker och vilken betydelse de har i företaget.

Fokus på relationer i bolagsstyrning

Det som karaktäriserar forskningen i bolagsstyrning vid Linnéuniversitetet är att den har en sociologisk prägel. Det innebär ett fokus på relationer i bolagsstyrningen, till exempel hur nätverk av styrelseledamöter samverkar med varandra, hur beslut fattas, vad som händer i styrelserummet, vad som skiljer styrningen i ett familjeföretag jämfört med andra företag och hur internationella regelverk anpassas till svenska förhållanden.

Frivilligorganisationer, kooperativ och familjeföretag

Det empiriska fokuset har varit på marknadsnoterade aktiebolag, men man har även studerat frivilligorganisationer, kooperativ och kommunala aktiebolag. Det finns också ett växande intresse för bolagsstyrning i familjeföretag. Forskningen bedrivs främst inom ramen för ett flertal externt finansierade forskningsprojekt och har både nationellt och internationellt fokus. Forskningsmiljön Corporate Governance består av forskare från flera olika ämnesområden med intresse för bolagsstyrningsfrågor.