Välkommen till eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

eHälsoinstitutets uppdrag är att utvärdera eHälsa för ett sunt införande och användning speciellt avseende läkemedelsanvändning.

Myndigheter, kommuner, landsting och företag anlitar eHälsoinstitutet för olika forsknings- och utvärderingsuppdrag inom hälsoområdet. Det kan till exempel handla om att ta fram underlag för förbättringsåtgärder och nyttoanalyser kring implementeringen av ett nytt IT-system inom vården.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, pågående och avslutade projekt, utbildning och kurser vi erbjuder inom eHälsa samt ta del av våra tidigare publikationer i form av rapporter, vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Följ gärna vad som händer hos eHälsoinstitutet via Twitter

Projekt

eHälsoinstitutet driver flera forsknings- och utvärderingsprojekt inom hälsoområdet med uppdragsgivare som myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

Vi driver också egna samverkans- och forskningsprojekt med externa finansiärer så som Familjen Kamprads stiftelse, Tillväxtverket och Vinnova.

Avslutade projekt

2017

Upplevelse av ensamhet i särskilt boende (2017) Clara Axelsson

Nyttoananlys - VIS i Landstinget Dalarna (2017) Clara Axelsson

2016

Överbryggningsprojektet eHälsa (2016) Anna-Lena Nilsson

Användbarhet och ändamålsenlighet med Gemensam informationsstruktur (2016) Lisa Ericson, Anna-Lena Nilsson

2015

Barn som anhöriga – Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader (2015) Bo Hovstadius, Lisa Ericson, Lennart Magnusson

Hälsoekonomisk studie av kostnader kring FAS (Fetalt alkoholsyndrom) 
(2015) Lisa Ericson, Bo Hovstadius, Lennart Magnusson 

2014

Pilotstudie - Webbutbildning läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare (2014) Anna-Lena Nilsson, Bo Hovstadius

CEMIS – Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem (2014)
Lisa Ericson, Nils Schönström, Göran Petersson 

Sjukskrivningskoordinatorns roll – patientens perspektiv (2014)
Lisa Ericson

Utvärdering Elektroniskt Expertstöd

epSOS – Smart Open Service for european patients (2014)
Montse Moharra, Cari Almazán, Marie Decool, Anna-Lena Nilsson, Natalia Allegretti and Merik Seven 

PrimCareIT (2014)

Push the Line!

i3h (Innovativ IT inom hälsa) (2014) 
Anna-Lena Nilsson

2010-2013

Sjukskrivningskoordinatorns roll inom Landstinget i Kalmar län (2013)
Lisa Ericson 

Surfplattor vid strålbehandling
 (2012)
Clara Axelsson

Läkemedel till barn och unga

Regionalt coloncancerprojekt
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering Landstinget i Kalmar läns insatser kring influensan A(H1N1) (2010)
Anna-Lena Nilsson

2002-2009

COSMIC pilotdrift Västmanland (2009)
Anna-Lena Nilsson 

Läkarens använding av COSMIC (2008)
Hanna Broberg Danielsson 

Funktionsjämförelse Obstetrix-Birth (2009)
Clara Axelsson

IT i hemtjänst och hemsjukvård (Clara)

LIFeReader (2009)
Pauline Johansson, Göran Petersson och Gunilla Nilsson

Läkemedelsförteckningen (LF) - Utvärdering
Anna-Lena Nilsson

Nyttoeffektanalys av betalningsansvarslagen (2004)
Anna-Lena Nilsson

STI

Traineeprogrammet för ledarskapsutbildning- utvärdering (2008)
Anna-Lena Nilsson och Anna Jöud

Utdata ur Cosmic (2008)
Anna-Lena Nilsson och Clara Axelsson

Utvärdering- Ledarskapsutbildning av ST-läkare (2006)
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering- Läkare lär på länk

Utvärdering- Publika mätningar (2007)
Anna-Lena Nilsson

Utvärdering av Cosmic på sjukhuskliniken (2008)
Hanna Broberg Danielsson

Öppna jämförelser i Kalmar läns landsting år 2007

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och inom vissa områden djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa. Flera av medarbetarna har omfattande erfarenhet av undervisning inom sina respektive områden.

Ökad kompetens inom eHälsa

Det finns olika roller i förhållande till eHälsa: användare, utvecklare, upphandlare, beslutsfattare med flera. För att driva på utvecklingen inom eHälsa, utnyttja dess möjligheter för vård och omsorg samt hantera dess utmaningar, tror vi på att alla behöver en ökad kompetens inom eHälsa, om än i olika form och omfattning.

En ökad kompetens inom eHälsa gynnar regionen på flera olika sätt. Upphandling av rätt IT-system som används på rätt sätt bidrar till bättre, säkrare och effektivare vård och omsorg och tryggare patienter, brukare och invånare som erbjuds ökad tillgänglighet och delaktighet. Det leder också till en ökad efterfrågan på IT, vilket erbjuder nya möjligheter för befintliga företag och etablering av nya företag och bidrar därmed till ökad tillväxt.

Våra utbildningar, kurser och seminarier

Masterprogram i eHälsa

eHälsoinstitutet har utecklat en masterutbildning i eHälsa med start HT17. Utvecklingen har skett i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och andra institutioner vid Linnéuniversitetet.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom offentlig sektor och näringsliv eller till dig som vill bredda din grundutbildning inom data/IT, vård och hälsa eller ekonomi och management. Undervisningen kommer att ske på halvfart, på svenska och på distans med träffar.

Fristående kurs – Introduktion till eHälsa (grundnivå)

Institutionen i Informatik ger tillsammans med eHälsoinstitutet kursen Introduktion till eHälsa, 1IK101, 15 hp, på grundnivå. Kursen går på halvfart och ges på svenska, helt på distans.

LUSA: eHealth in a Global Perspective
Under sommaren 2017 ger för första gången eHälsoinstitutet en sommarkurs inom ämnet eHälsa.

Konferenser, seminarier, workshops etc

eHälsoinstitutet bjuder ofta in intresserade från akademin, näringslivet och offentlig sektor till öppna konferenser, seminarier, workshops etc, där vi själva eller inbjudna talare presenterar och diskuterar resultat, erfarenheter och annan kunskap inom eHälsa. Aktiviteter anslås på eHälsoinstitutets webbplats, i kalendariet och i utskick.

Gästföreläsningar

eHälsoinstitutets medarbetare gästföreläser vid olika utbildningar på Linnéuniversitetet och andra universitet och högskolor samt vid olika nationella och internationella konferenser, möten etc.

Vi kommer gärna till din utbildning eller verksamhet och föreläser om eHälsa utifrån ditt perspektiv och dina behov.

Uppdragsutbildning

Vi har möjligheter att skräddarsy utbildning inom eHälsa för din verksamhet.

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Rapporter

Myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer antlitar eHälsoinstitutet för olika forsknings- och utvärderingsuppdrag inom hälsoområdet. Det kan till exempel handla om att utvärdera och kartlägga förbättringsåtgärder kring implementeringen av ett nytt IT-system inom vården, nyttoanalyser eller hälsoekonomi.

Nedan kan ni se rapporterna från tidigare forsknings- och utvärderingsuppdrag som vi utfört åt myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

2017

Beställare: Kalmar kommun
Axelsson, C. (2017) Ensamhet på särskilt boende - förstudie

2016

Beställare: Socialstyrelsen
Ericson Lisa, Nilsson Anna-Lena (2016) eHälsoinstitutet medverkade till att samla in data till Socialstyrelsens rapport Långsiktig utveckling av strukturerad information

Beställare: Vitalis 
Broberg Danielsson, H, Nilsson L, Finnas L, (2016) Professionernas behov av kompetens inom eHälsa

2015

Beställare: Socialstyrelsen
Hovstadius B, Ericson L, Magnusson L (2015)  Barn som anhöriga – Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Beställare: Socialstyrelsen
Ericson L, Hovstadius B, Magnusson L (2015) Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom

Beställare: Vitalis
Broberg Danielsson, H, Hafström A. (2015) Kompetensutveckling eHälsa – Vilken kompetens behövs för vem och hur?

2014

Beställare: Socialstyrelsen
Nilsson, A-L (2014) Pilotstudie om webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre för AT-läkare

Beställare: Läkemedelsverket
Ericson, L. (2014) Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem – Fokus på elektroniska patientjournalsystem

Beställare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Nilsson, A-L (2014) Ett mätinstrument för informationsrisker i läkemedelsprocessen

Beställare: Astma- och Allergiförbundet
Pun, Benny (2014) Nationellt register födoämnesreaktioner- en förstudie

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Ericson, L. (2014) Sjukskrivningskoordinatorns roll – patientens perspektiv

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C (2014) Utvärdering av IKBT – pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid landstinget i Kalmar län

Beställare: Linnéuniversitetet
Creelman, A. (2014) Utvärdering av medicinska utbildningsresurser på internet – en översikt

2013

Beställare: Socialstyrelsen
Fagerström-Kareld, B. (2013) Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur: Utgångspunkter och förslag

Beställare: Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Nilsson, A-L. Utvärdering av användningen av Infektionsverktyget

Beställare: Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Petersson, G. (2013) eHälsa kan utvärdera och utveckla hälso- och sjukvården - möjligheter och förutsättningar. I Sex röster om uppföljning och utvärdering, sid. 73-83, Sveriges Kommuner och Landsting: Kvalitetssäkrad välfärd

Beställare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Hammar, T. (2013) Förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till gemensam läkemedelslista

Beställare: Landstinget i Kalmar län 
Ericson, L. (2013) Utvärdering av sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län

2012

Beställare: Läkemedelsverket
Hammar, T., Petersson, G. (2012) Receptexpeditionssystem i Sverige

Beställare: Läkemedelsverket
Jokela, P., Rydbrink, M. (2012) Att minska läkemedelsförväxlingar med hjälp av ändrad design av förpackningar

Beställare: eHälsoinstitutet
Axelsson, C., Nilsson, A-L. (2012) Användarnas synpunkter på IT-lösningar inom vården - sammanfattade erfarenheter från utvärderingar vid eHälsoinstitutet 2010-2012

2011

Beställare: Cosmic - Cambio Healthcare Systems 
A-L. (2011) Läkares användning av COSMIC vid tre scenarier

Beställare: Landstinget i Kamar län
Axelsson, C. (2011) Registerdata i förbättringsarbete: personalens uppfattning inom Landstinget i Kalmar län

Beställare: Kungliga biblioteket
Creelman, A. (2011) OER - en resurs för lärande: Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för Open Access.se

2010

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C. (2010) Den tobaksfria familjen: utvärdering

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C. (2010) Motiverande samtal (MI) inom Riskbruksprojektet i Kalmar län: utvärdering av personalens användning av MI och behov av stöd

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C. (2010) Utvärdering av läkemedelsavstämning: rutin och dokumentationsmall vid ortopedkliniken, Landstinget i Kalmar län

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Nilsson, A-L. (2010) Utvärdering av Landstinget i Kalmar läns insatser kring influensan A (H1N1)

2009

Beställare: LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige
Johansson, P., Petersson, G., Nilsson, G. (2009) LIF e-reader: Utvärderingsrapport

Beställare: Landstinget i Västmanland
Nilsson, A-L. (2009) Cosmic pilotdrift - Landstinget i Västmanland: utvärderingsrapport 2

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C. (2009) Funktionsstudie: Obstetrix-Birth

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Axelsson, C., Nilsson, A-L. (2009) Mina vårdkontakter: utvärdering av ett pilotprojekt i Landstinget i Kalmar län

2008

Beställare: Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
Waern, K., Hellström, L., Petersson, G. (2008) Förskrivares uppfattningar om e-recept: och möjliga orsaker till avvikelser vid e-receptförskrivning

Beställare: Landstinget i Västmanland
Nilsson, A-L. (2008) Cosmic pilotdrift - Landstinget i Västmanland: utvärderingsrapport 1

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Broberg, H. (2008) Utvärdering av VårdIT-systemet Cosmic på en sjukhusklinik i Kalmar län

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Hellström, L., Jöud, A. (2008) Analys och kompletteringar av Landstingets resultat i Öppna jämförelser

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Nilsson, A-L., Axelsson, C. (2008) Utdata ur Cosmic - Psykiatriförvaltningen Landstinget i Kalmar län: utvärderingsrapport

Beställare: Landstinget i Kalmar län 
Nilsson, A-L., Jöud, A. (2008) Landstingets i Kalmar läns Traineeprogram 2006-2007: utvärderingsrapport

2007

Beställare: Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Eriksson, U., Nilsson, A-L. (2007) Läkemedelsförteckningen - utvidgad pilot: utvärderingsrapport

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Nilsson, A-L. (2007) Publika mätningar inom Landstinget i Kalmar län: utvärderingsrapport

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Nilsson, A-L. (2007) Farmaceut i Vården inom Landstinget i Kalmar län: utvärderingsrapport

Beställare: Apoteket AB
Nilsson, A-L. (2007) Läkemedelsförteckningen - pilot 1: utvärderingsrapport

Beställare: Apoteket AB
Nilsson, A-L. (2007) Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare: sammanställning

Beställare: Apoteket AB
Nilsson, A-L. (2007) Registerutdrag från läkemedelsförteckningen: utvärderingsrapport

2006

Beställare: Landstinget i Kalmar län
Nilsson, A-L. (2006) ST-läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län: utvärderingsrapport

Forskningsartiklar

2017

Ericson Lisa, Hammar Tora, Schönström Nils, Petersson Göran. Stakeholder consensus on the purpose of clinical evaluation of electronic health records is required. Health Policy and Technology. 2017-03-01. DOI: 10.1016/j.hlpt.2017.02.005 

2016

Throfast Victoria, Hellström Lina, Hovstadius Bo, Petersson Göran, Ericson Lisa. e-Learning for the elderly on drug utilization - a pilot study. Health Informatics Journal

Carlsson Martin, Wanby Pär, Brudin Lars, Lexne Erik, Mathold Karin, Nobin Rebecca, Ericson Lisa, Nordqvist Ola, Petersson Göran. Older Swedish Adults with High Self-Perceived Health Show Optimal 25-Hydroxyvitamin D Levels Whereas Vitamin D Status Is Low in Patients with High Disease Burden. Nutrients. 2016-11-11. Doi:10.3390/nu8110717

Hammar Tora, Nilsson Anna-Lena, Hovstadius Bo. Patients’ views on electronic patient information leaflets. Pharmacy Practice (Granada). 2016 Apr-Jun; 14(2):702

Ericson L, Magnusson L, Hovstadius B. Societal costs of fetal alcohol syndrome in Sweden. Eur J Health Econ. DOI: 10.1007/s10198-016-0811-4

Jean E Stevenson, Johan Isralelsson, Gunilla C Nilsson and Göran I Petersson, Peter A Bath. Recording signs of deterioration in acute patients: The documentation of vital signs within electronic health records in patients who suffered in-hospital cardiac arrest. Health Informatics Journal. 2016, Vol. 22(1) 21 - 33.

2015

Moharra M, Almazán C, Decool M, Nilsson A-L, Allegretti N, Seven M. Implementation of a cross-border health service: physician och pharmacists opinions from the epSOS project. Family Practice Advance Access. 2015-07-06. Doi: 10.1093/fampra/cmv052.

Hammar T, Lidström B, Petersson G, Gustafson Y, Eiermann G. Potential drug-related problems detected by electronic expert support system: physicians' views on clinical relevance. International Journal of Clinical Pharmacy. 2015-06-06. Doi: 10.1007/s11096-015-0146-8 [Epub ahead of print]

2014

Hammar T, Ekedahl A, Petersson G. Implementation of a shared medication list: physicians' views on availability, accuracy and confidentiality. Int J Clin Pharm. 2014;36(5):933-942.

Hovstadius B, Petersson G. Hellström L. Ericson L. Trends in Inappropriate Drug Therapy Prescription in the Elderly in Sweden 2006-2013: Assessment using National Indicators Drugs Aging. 2014 May;31(5):379-86. DOI: 10.1007/s40266-014-0165-5.

Hammar T, Hanson E, Ohlson M, Petersson G. Implementation of information systems at pharmacies – a case study from the re-regulated pharmacy market in Sweden. Research in Social and Administrative Pharmacy 2014. doi: 10.1016/j.sapharm.2014.08.002. [Epub ahead of print]

Hammar Tora, Hovstadius Bo, Lidström Bodil, Petersson Göran, Eiermann Birgit. Potential drug related problems detected by Electronic Expert Support system in patients with multi-dose drug dispensing. International Journal of Clinical Pharmacy. 2014:36(5):943-952

Stevenson JE, Israelsson J, Nilsson G, Petersson G & Bath P. Recording signs of deterioration in acute patients. The documentation of vital signs within electronic health records in patients who suffered in-hospital cardiac arrest. Health Informatics Journal. 2014. [Epub ahead of print]

Birgitta Semark, G Petersson, S Engstrom, E Arvidsson, G Nilsson.Participation in decision-making when starting long-term medication - patients´ experiences. European Journal for Person Centered Healthcare. Vol 2, No 3 (2014)

2013

Östbring M, Eriksson T, Petersson G, Hellström L. Medication beliefs and self-reported adherence - results of a pharmacist's consultation. A pilot study. European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice, ISSN 2047-9956

Creelman A, Reneland-Forsman L. Completion Rates – A False Trail to Measuring Course Quality? Let's Call in the HEROEs Instead. The European Journal of Open, Distance and E-Learning. 2013.

Hovstadius B, Petersson G. The impact of increasing polypharmacy on prescribed drug expenditure - A register-based study in Sweden 2005-2009. Health Policy. 2013 Feb;109(2):166-74. doi: 10.1016/j.healthpol.2012.09.005. Epub 2012 Nov 26.

Johansson P, Saveman B-I, Petersson G, & Nilsson G. Using advanced mobile devices in nursing practice – the views of nurses and nursing students. Health Informatics Journal. 2013. [Accepted]

Pawlowski J, Nordic OER Alliance. Towards a Nordic Alliance for Open Education - a Position Paper. E-learning Papers. 2013.

Semark B, Engström S, Brudin L, Tågerud S, Fredlund K, Borgquist L, Petersson G. Factors influencing the prescription of drugs of different price levels. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2013. doi: 10.1002/pds.3402.

2012

Bourelius L, Creelman A, Forsberg Å. OER – an international trend with slow development in Sweden. Sciecom Info: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Vol 8, No 1, 2012.

Creelman A. Public libraries as learning spaces. Scandinavian Library Quarterly. Vol 45, No 1, 2012.

Ekman E, Petersson G, Tågerud S, Bäckström M. Awareness among nurses about reporting of adverse drug reactions in Sweden. Drug, Healthcare and Patient Safety. 2012;4:61-6. doi: 10.2147/DHPS.S31103. Epub 2012 Jun 28.

Hellström LM, Höglund P, Bondesson A, Petersson G, Eriksson T. Clinical implementation of systematic medication reconciliation and review as part of the Lund Integrated Medicines Management model--impact on all-cause emergency department revisits. J Clin Pharm Ther. 2012 Dec;37(6):686-92. doi: 10.1111/jcpt.12001. Epub 2012 Aug 28.

Hellström LM, Bondesson Å, Höglund P, Eriksson T. Errors in medication history at hospital admission: prevalence and predicting factors. BMC Clinical Pharmacology. 2012; 12:9, doi:10.1186/1472-6904-12-9.

Hellström LM, Bondesson Å, Höglund P, Eriksson T. Predictors for medication history errors at admission. International Journal of Clinical Pharmacy. 2012, vol 34 No 1. [abstract]

Hovstadius B, Petersson G. Factors leading to excessive polypharmacy.Clin Geriatr Med. 2012 May;28(2):159-72. doi: 10.1016/j.cger.2012.01.001. Epub 2012 Feb 15.

Johansson PE, Petersson GI, Nilsson GC. Nursing students' experience of using a personal digital assistant (PDA) in clinical practice - An intervention study. Nurse Educ Today. 2012 Sep 20. pii: S0260-6917(12)00283-3. doi: 10.1016/j.nedt.2012.08.019.

Johansson P, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. Experience of handheld devices in nursing practice. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies. (Vård i Norden, publ. no. 106) 2012 32(1), 50-54.

Ossiannilsson E, Creelman A. From proprietary to personalized higher education-how OER takes universities outside the comfort zone. Journal of e-Learning and Knowledge Society. 2012, 8(1).

Ossiannilsson E, Creelman A. OER, Resources for learning – Experiences from an OER Project in Sweden. European Journal of Open and Distance Learning. Publication date 26/03/2012.

Stevenson JE, Nilsson G. Nurses' perceptions of an electronic patient record from a patient safety perspective: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 2012 Mar;68(3):667-76. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05786.x. Epub 2011 Jul 22.

Öhlund SE, Åstrand B, Petersson G. Improving Interoperability in ePrescribing. Interact J Med Res. 2012;1(2):e17 doi 19,2196/ijmr.2089.

2011

Jäderlund Hagstedt L, Rudebeck CE, Petersson G. Usability of computerised physician order entry in primary care: assessing ePrescribing with a new evaluation model. Informatics Prim Care. 2011;19(3):161-8.

Hammar T, Nyström S, Petersson G, Åstrand B, Rydberg T. Patients satisfied with e-prescribing in Sweden: a survey of a nationwide implementation.Journal of Pharmaceutical Health Services Research. 2011; 2(2): 97-105, DOI: 10.1111/j.1759-8893.2011.00040.x

Hellström L, Bondesson Å, Höglund P, Midlöv P, Holmdahl L, Rickhag E, Eriksson T. Impact of the Lund Integrated Medicines Management (LIMM) model on medication appropriateness and drug-related hospital revisits. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Jul;67(7):741-52. doi: 10.1007/s00228-010-0982-3. Epub 2011 Feb 12.

Hovstadius B, Petersson G. Adherence, therapeutic intensity, and the number of dispensed drugs. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2011 Dec;20(12):1255-61. doi: 10.1002/pds.2230. Epub 2011 Sep 13.

Hovstadius B, Petersson G. Non-adherence to drug therapy and drug acquisition costs in a national population - a patient-based register study. BMC Health Services Research. 2011, 11:326 doi:10.1186/1472-6963-11-326.

Hovstadius B, Åstrand B, Persson U, Petersson G. Acquisition cost of dispensed drugs in individuals with multiple medications - a register-based study in Sweden. Health Policy. 2011 Jul;101(2):153-61. doi: 10.1016/j.healthpol.2011.03.003. Epub 2011 Apr 22.

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. Experience of using a personal digital assistant in nursing practice - a single case study. Journal of Nursing Management. 2011 Oct;19(7):855-62. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01261.x. Epub 2011 May 20.

Östlund M, Dahlbäck N, Petersson G. 3D visualisation as a Communicative Aid in Pharmaceutical Advice-Giving over Distance. J Med Internet Res. 2011 Jul 18;13(3):e50. doi: 10.2196/jmir.1437.

2010

Creelman A, Forsberg Å. Open Educational Resources – a resource for learning. ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Vol 6, No 3, 2010.

Ducharme F, Lévesque L, Caron C, Hanson E, Magnusson L, Nolan J, Nolan M. Évaluation des besoins en services des proches-aidants d'un parent âgé à domicile : Mise à l'essai d'un outil basé sur une approche de partenariat (Assessing the service needs of family caregivers of an aging relative living at home : Field-testing of a tool based on a partnership approach). Recherche en soins infirmiers. 2010; 101:67-80. [French Article]

Hammar T, Nyström S, Petersson G, Rydberg T, Åstrand B. Swedish pharmacists value ePrescribing: a survey of a nationwide implementation. The Journal of Pharmaceutical Health Services Research. 2010; 1(1):23-32, DOI: 10.1211/jphsr.01.01.0012.

Hovstadius B, Hovstadius K, Åstrand B, Petersson G. Increasing polypharmacy - an individual-based study of the Swedish population 2005-2008. BMC Clinical Pharmacology. 2010, 10:16, doi:10.1186/1472-6904-10-16.

Hovstadius B, Tågerud S, Petersson G, Åstrand B. Prevalence and therapeutic intensity of dispensed drug groups for individuals with multiple medications: a register-based study of 2.2 million individuals. J Pharm Health Service Res. 2010, 1:145-155, DOI: 10.1111/j.1759-8893.2010.00029.x

Hovstadius B, Åstrand B, Petersson G. Assessment of regional variation in polypharmacy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2010 Apr;19(4):375-83. doi: 10.1002/pds.1921.

Johannesson E, Olsson M, Petersson G, Silén C. Learning features in computer simulation skills training. Nurse Education in Practice. 2010 Sep;10(5):268-73. doi: 10.1016/j.nepr.2009.11.018. Epub 2009 Dec 16.

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. Personal digital assistant with a barcode reader - a medical decision support system for nurses in home care. International Journal of Medical Informatics. 2010 Apr;79(4):232-42. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2010.01.004. Epub 2010 Feb 6.

Jöud A, Sandholm A, Alseby L, Petersson G, Nilsson G. Feasibility of a computerized male urethral catheterization simulator. Nurse Education in Practice. 2010 Mar;10(2):70-5. doi: 10.1016/j.nepr.2009.03.017. Epub 2009 May 13.

Lévesque L, Ducharme F, Caron C, Hanson E, Magnusson L, Nolan J, Nolan M. A partnership approach to service needs assessment with family caregivers of an aging relative living at home: a qualitative analysis of the experiences of caregivers and practitioners. International Journal of Nursing Studies. 2010 Jul;47(7):876-87. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.12.006. Epub 2010 Mar 1.

Petersson G, Bath PA. Evaluation and implementation of e-health and health information initiatives: international perspectives. Health Informatics J. 2010 Sep;16(3):161-3. doi: 10.1177/1460458210377419.

Stevenson JE, Nilsson G, Petersson G, Johansson PE. Nurses' experience of using electronic patient records in everyday practice in acute/inpatient ward settings: A literature review. Health Informatics Journal. 2010 Mar;16(1):63-72. doi: 10.1177/1460458209345901.

2009

Bondesson Å, Hellström L, Eriksson T, Höglund P. A structured questionnaire to assess patient compliance and beliefs about medicines taking into account the ordered categorical structure of data. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2009 Aug;15(4):713-23. doi: 10.1111/j.1365-2753.2008.01088.x.

Ducharme F, Lévesque L, Caron C, Hanson E, Magnusson L, Nolan M, Nolan J. Validation d'un outil pour les proches-aidants (Validation of a tool for family caregivers). Recherche en soins infirmiers 2009; 97:63-73. [French]

Hellström L, Waern K, Montelius E, Åstrand B, Rydberg T, Petersson G.Physicians' attitudes towards ePrescribing – evaluation of a Swedish full-scale implementation. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2009, 9:37. doi:10.1186/1472-6947-9-37.

Hovstadius B, Åstrand B, Petersson G. Dispensed drugs and multiple medications in the Swedish population: an individual-based register study. BMC Clinical Pharmacology. 2009; 9(11), doi: 10.1186/1472-6904-9-11.

Ivarsson B, Nilsson G. The subject of pedagogy from theory to practice - the view of newly registered nurses. Nurse Education Today. 2009 Jul;29(5):510-5. doi: 10.1016/j.nedt.2008.11.009. Epub 2008 Dec 31.

Jokela P, Karlsudd P. Net-Based Training for Physicians. E-learning and Digital Media. 2009; 6(4):325-335.

Molka-Danielsen J, Carter BW, Creelman A. Empathy in virtual learning environments. International journal of networking and virtual organisations. Volume 6, Number 2, 5 February 2009, pp. 123-139(17).

Semark B, Fredlund K, Åstrand B, Brudin L. Reimbursement for drugs - a register study comparing economic outcome for five healthcare centres in areas with different socioeconomic conditions. Scandinavian Journal of Public Health. 2009 Aug;37(6):647-53. doi: 10.1177/1403494809106544. Epub 2009 Jun 22.

Steinschaden T, Petersson G, Åstrand B. Physicians' attitudes towards eprescribing: a comparative web survey in Austria and Sweden.Informatics in Primary Care. 2009;17(4):241-8.

Åstrand B. Avoiding drug-drug interactions. Chemotherapy. 2009;55(4):215-20. doi: 10.1159/000218100. Epub 2009 May 12.

Åstrand B, Montelius E, Petersson G, Ekedahl A. Assessment of ePrescription quality: an observational study at three mail-order pharmacies. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2009, 9:8. doi:10.1186/1472-6947-9-8.

2008

Jokela P, Karlsudd P, Östlund M. Theory, method and tools for evaluation using a systems-based approach. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 2008; 3(11):197-212.

Montelius E, Åstrand B, Hovstadius B, Petersson G. Individuals appreciate having their medication record on the web: a survey of attitudes to a national pharmacy register. Journal of Medical Internet Research 2008 Nov 11;10(4):e35. doi: 10.2196/jmir.1022.

Karlsudd P. E-Collaboration around children with functional disabilities.Telemedicine and e-Health 2008; 14(7):687-694

Benzein E, Johansson P, Franzén Årestedt K, Saverman B-I. Nurses´attitudes about the importance of families in nursing care: a survey of Swedish nurses. Journal of Family Nursing 2008; 14(2):162-180

Benzein E, Johansson P, Franzén Årestedt K, Berg A, Saverman B-I. Families´ importance in nursing care: nurses´ attitudes - an instrument development. Journal of Family Nursing 2008; 14(1):97-117

Umefjord G, Sandström H, Malker H, Petersson G. Medical text-based consultations on the Internet: a 4-year study. International Journal of Medical Informatics 2008; 77(2):114-121

Lindquist A, Johansson P, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. The use of the Personal Digital Assistant (PDA) among personnel and students in healthcare: a review. Journal of Medical Internet Research 2008, 10(4):e31

Hanson E., Magnusson L. & Nolan J. Swedish experiences of a negotiated approach to carer assessment: the carers outcome agreement tool.Journal of Research in Nursing 2008; 13(5):391-407

Torp S, Hanson E, Hauge I, Ulstein I, Magnusson L. A pilot study of how information and communication technology may contribute to health promotion amongst older spousal carers. Health and Social Care in the Community 2008; 16(1):75-85.

Savolainen L., Hanson E., Magnusson L & Gustavsson T. An Internet-based video-conferencing system for supporting frail elderly people and their carers. Journal of Telemedicine and Telecare 2008; 14(2):79-82

2007

Berglund M, Nilsson C, Révay P, Petersson G, Nilsson G. Nurses´and nurse students´demands on Functions and Usability in a PDA. International Journal of Medical Informatics 2007; 76(7):530-537

Åstrand E, Åstrand B, Antonov K, Petersson G. Potential drug interactions during a three-decade study period: A cross-sectional study of a prescription register. European Journal of Clinical Pharmacology 2007; 63(9):851-859

Åkesson K, Saveman B-I, Nilsson G. Health care consumers´ experiences of information communication technology - A summary of literature.International Journal of Medical Informatics 2007; 76:633-645

Hanson E, Magnusson L, Arvidsson H, Claesson A, Keady J, & Nolan M.Working together with persons with early stage dementia and their family members to design a user-friendly technology based support service.Dementia 2007; 6(3):411-434.

2006

Åstrand B, Åstrand E, Antonov K, Petersson G. Detection of potential drug interactions: a model for a national pharmacy register. European Journal of Clinical Pharmacology 2006; 62(9): 749-756

Umefjord G, Hamberg K, Malker H, Petersson G. The use of an internet based Ask the Doctor Service involving GP's: evaluation by a web survey. Family Practice 2006 23: 159-166

2005

Brandt P, Wennberg L, Révay P. Information security – an application of a systems approach. The International Journal of Systems & Cybernetics, Emerald 2005:34.

2004

Umefjord G, Olofsson N, Malker H, Hensjö L-O, Petersson G. Family doctors' experiences of carrying out consultations on the internet. Informatics in Primary Care 2004; 12:85–90

2003

Umefjord G, Petersson G, Hamberg K. Reasons for consulting a doctor on the internet. Journal of Medical Internet Research 2003; 5(4):e26

Avhandlingar

Akademiska doktorsavhandlingar (PhD)


[där eHälsoinstitutet har finansierat och/eller handlett]

2016

Stevenson JE. (2016) Documentation of vital signs in electronic health records: A Patient Safety Issue. Information School, University of Sheffield/eHealth Institute, Linnaeus University. 

2014

Hammar T. (2014) eMedication – improving medication management using information technology. Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 76/2014. ISBN: 978-91-87925-15-3

2013

Ekman E. (2013) Pharmacovigilance - spontaneous reporting in healthcare. Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 132/2013. ISBN: 978-91-87427-24-4

Semark B. (2013) Patient characteristic, perceived health and drug prescription in primary care. Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 136/2013. ISBN: 978-91-87427-29-9

2012

Hellström L. (2012) Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team. School of Natural Sciences, Linnaeus University, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 84/2012. ISBN: 978-91-86983-47-5

Johansson P. (2012) Mobil IKT inom omvårdnad - studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 104/2012. ISBN: 978-91-86983-88-8

2010

Hovstadius B. (2010) On drug use, multiple medication and polypharmacy in a national population. School of Natural Sciences, Linnaeus University, Kalmar. Linnaeus University Doctoral Dissertations No. 15/2010. ISBN: 978-91-86491-20-8

2009

Broberg H. (2009) DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system : En designteori och metod. Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings universitet, Linköping. Studies in Arts and Science No. 478. ISBN: 978-91-7393-650-7

2007

Åstrand B. (2007) ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics. School of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar, Kalmar. Dissertation series No. 48. ISBN: 978-91-89584-89-1

Brandt P. (2007) Information in use : Aspects of information quality in workflows. School of Engineering. Blekinge Institute of Technology, Karlskrona Doctoral Dissertation Series No. 2007:04. ISBN: 978-91-7295-111-2

Östlund L. (2007) Information in use : In- and outsourcing aspects of digital services. School of Engineering. Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series No. 2007:05. ISBN: 978-91-7295-110-5

2006

Umefjord G. (2006) Internet consultation in medicine : studies of a text-based Ask the doctor service. Umeå University, Faculty of Medicine, Public Health and Clinical Medicine. ISBN: 91-7264-123-1

Akademiska licentiatavhandlingar

2008

Östlund M. (2008) AssistancePlus : 3D-mediated Advice-giving on Pharmaceutical Products. Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet. No FiF 1373. ISBN: 978-91-7393-856-3, ISSN: 0280-7971

2006

Broberg H. (2006) Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod. Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet. No FiF-a 91. ISBN: 91-85643-39-4

2004

Brandt P, Östlund L. (2004) Informatisk forskning om riskanalysprocess applicerad på Apoteket AB:s kundcenterverksamhet. Blekinge Institute of Technology. Licentiate Dissertation Series No. 2004:9. ISBN: 91-725-044-7, ISSN: 1650-2140

Konferensbidrag

Granskade konferensbidrag

2016


Konferensabstract

The impact of e-Learning for the elderly on drug utilization – a randomized controlled trial. Victoria Throfast, Lina Hellström, Bo Hovstadius, Göran Petersson Lisa Ericson. SHI2016, Gothenburg, Sweden, April 6-7 2016.

2015


Konferensbidrag

Vital sign documentation in electronic records: the development of workarounds. Jean E. Stevenson, Johan Israelsson, Göran Petersson, Gunilla Nilsson, Peter A. Bath, är accepterad till ISHIMR, 25-26 juni 2015 i York, England.

2014


Konferensbidrag

Poster presented at European Society of Cardiology, Glasgow 2013 Variable documentation of vital signs in an electronic health record in patients at risk of in-hospital cardiac arrest could pose a threat to patient safety. Jean Stevenson-Ǻgren, Johan Israelsson , Gunilla Nilsson, Göran Petersson, Peter A. Bath

2013


Konferensbidrag

Stevenson-Ågren, J., Israelsson, J., Nilsson, G., Petersson, G., Bath, P.A. Documentation of vital signs in electronic health records: issues for patient safety. Poster accepted to ISHMIR 2013, Halifax, Kanada.

Östbring Carlsson, M., Hellström, L. The impact of a pharmacist's consultation on medication adherence and beliefs about medicines. Poster accepted to ESPACOMP 2013 Ghent, Belgien.

2012


Konferensabstrakt

Wilde Björling, C., Lagerlund, M., Östlund, M., Johansson, P., Axelsson, C., & Johnsson, S. Can patients be better prepared and more satisfied during the course of radiation therapy by using iPad's? ESTRO 31 (The European Society for Radiotherapy and Oncology Conference), Barcelona, Spain.

Konferensbidrag

Ossiannilsson, E. & Creelman, A. (2012). OERopoly: collaboration, communities and the context of academic practice. IN Next Generation Learning, Conference proceedings pp 75-82, Dalarna University 2012
Read more

2011


Konferenspaper

Öhlund S-E, Åstrand B, Petersson G. Interoperability in Action - the Case of Electronic Prescribing. ISHIMR 2011 (15th International Symposium on Health Information Management Research)

Petersson H, Johannesson E, Lundquist P-G, Cederholm I, Petersson G. Bronchial visualization with a virtual reality simulator – co-utilization by medical residents and students. ISHIMR 2011 (15th International Symposium on Health Information Management Research)

Danielsson, H The role of evaluation contracts in the practice of e-health evaluation, presented at the International Workshop on Practice Research in Helsinki, (June, 2011).

Konferensabstrakt

Stevenson-Ǻgren J, Israelsson J, Nilsson G, Petersson G, Bath PA. Electronic patient record and documentation of deterioration in patients at risk of in-hospital cardiac arrest: pilot study. ISHIMR 2011 (15th International Symposium on Health Information Management Research)

Hellström L, Bondesson Å, Höglund P, Eriksson T. Predictors for medication history errors at admission. 40th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Dublin, Ireland, 18-21 October 2011.

Konferensbidrag

Creelman, A. & Ossainnilsson, E. (2011). Opening pandoras box. Conclusions from a Swedish OER project. EDEN annual conference 19/06/2011. Dublin, Ireland. Read abstract

Ossiannilsson, E. & Creelman, A. (2011). Quality improvement of the use of OER in higher education - challenges and consequences. In: EADTU Annual Conference 2011 at Anadolu University in Eskisehir, Eskisehir, Turkiet, 02—05/11/2011. EADTU. Read more

2010

Konferensabstrakt

Hellström L, Bondesson Å, Höglund P, Eriksson T. Impact of the Lund Integrated Medicines Management model on medication appropriateness. 39th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Lyon, France, 21-23 October 2010.

Hellström L, Bondesson Å, Midlöv P, Holmdahl L, Höglund P, Eriksson T. Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämning på sjukhus enligt LIMM-modellen (Lund Integrated Medicines Management Model). Medicinska riksstämman, Göteborg, 1-2 december 2010.

2009


Konferenspaper

Hanson E, Magnusson L, Widéhn N. Working together in blended communities of practice to improve care for older people and family carers in Sweden. International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR). Kalmar, Sweden (October, 2009).

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. A mobile medicine decision support system for district nurses. Studies in Health Technology and Informatics: Connecting Health and Humans - Proceedings of NI2009 - the 10th International Congress on Nursing Informatics. Helsinki, Finland (July, 2009). Studies in Health Technology and Informatics 2009; 146:516-20

Konferensabstrakt

Hellström L, Esporlas L, Deierborg E, Holmdahl L, Midlöv P, Höglund P, Eriksson T. The impact of an integrated clinical pharmacy service on drug-related hospital contacts. European Society of Clinical Pharmacy – Swiss Society of Public Health Administration and Hospital Pharmacists (ESCP-GSASA) Symposium on Clinical Pharmacy. Geneve, Schweiz (November, 2009).

Hellström L, Bondesson Å, Holmqvist K, Eriksson T. Medication reconciliation – identifying discrepancies in drug information when patients are admitted to hospital. The 14th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR). Kalmar, Sweden (October, 2009).

Semark B, Fredlund K, Åstrand B, Brudin L. Reimbursement for drugs – a register study comparing economic outcome for five health care centres in areas with different socioeconomic conditions. The 14th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR). Kalmar, Sweden (October, 2009).

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. A mobile pharmaceutical decision support system – a useful tool for district nurses? The 14th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR). Kalmar, Sweden (October, 2009). 2008 Konferenspaper

Öhlund S-E. Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS). Venice, Italy (May, 2008).

Broberg, H Understanding IT-systems in Practice - Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory, in Proceedings of the 5th International Conference on Actions in Language, Organizations and Information Systems, Venice (2008).

Broberg, H Evaluating the problem solving, preserving and causing effects of a Healthcare Information System in a Hospital Clinic, in Proceedings of the 2nd European Conference on Information Management and Evaluation, London (2008).

Konferensabstrakt

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. A mobile pharmaceutical decision support system – a useful tool for district nurses? Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Petersson G, Algers A, Fransson T, Lagergren F, Nilsson A, Tågerud Y, Westman P, Lundquist J. Impact of outreach in e-learning: role of an international committee of an national agency. European Distance and E-learning Network 2008 (EDEN). Lisabon, Portugal (June, 2008).

Johansson P, Petersson G, Nilsson G. A mobile pharmaceutical decision support system – a useful tool for district nurses? The 21st International Congress of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2008). eHealth beyond the horizon – get IT there. Gothenburg, Sweden (May, 2008).

Magnusson L, Hanson E. Anhörigstödet i nationella lärande nätverk med användarvänligt IT-stöd och Nationellt kompetenscentrum. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Magnusson L, Hanson E. Modell för kunskapstransformering och kunskapsutbyte inom vård och omsorg för äldre med hjälp av IT. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Broberg H. One patient – one , but scattered, health care record. Evaluation of the implementation of a healthcare IS at a hospital clinic. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Åstrand B. eRecept kvalitetsproblem. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Hellström L. Föreskrivares uppfattningar om eRecept i olika journalsystem. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Öhlund S-E. Information quality in ePrescribing - a measure of interoperability. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Steinschaden T, Petersson G, Åstrand B, Schröck T. Attitudes of doctors towards e-Prescrptions of pharmaceuticals in Austria and Sweden. The Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Hovstadius B, Åstrand B, Petersson G. Dispensed drugs and multiple medications in a national population. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008).

Åstrand B. Den svenska Läkemedelsförteckningen – attityder hos en användargrupp. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. Kalmar, Sweden (August, 2008). Konferensbidrag

Creelman, A. Petrakou, A. Richardson, D. (2008). Teaching and learning in Second Life - experience from the Kamimo project. Conference paper at Online Information 2008 Conference Proceedings: Information at the heart of the business. Learn more

2007


Konferenspaper

Petrakou A. Exploring cooperation through a binder: A context for IT tools in elderly care at home. In proceedings of the 10th European Conference on Computer-Supported cooperative work, pp. 271-290. Limerick, Iceland (September, 2007).

Åstrand B, Hovstadius B, Antonov K, Petersson G. The Swedish national pharmacy register. MEDINFO 2007. In proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) Informatics – Building Sustainable Health Systems. Brisbane, Australia (August, 2007). Studies in Health Technology and Informatics 2007; 129(1):345-349

Sandholm A, Fritzson P, Arora V, Delp S, Petersson G, Rose J. The Gait E-Book – Development of Effective Participatory Learning using Simulation and Active Electronic Books. In proceedings of the 11th Mediterranean conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing, pp. 685-688. Ljubljana, Slovenia (June, 2007).

Konferensabstrakt

Åstrand B, Hovstadius B, Antonov K, Petersson G. The Swedish National Pharmacy Register. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Östlund M. AssistancePLus – The use of shared virtual 3D-objects for advice-giving on complex pharmaceutical products. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Johansson P, Lindquist A, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. Handdatorer för sjuksköterskor – en studie om innehåll, funktioner och användbarhet. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007. Kalmar, Sweden (October, 2007).

Nilsson A-L, Petersson G. Införandet av Läkemedelsförteckningen i hälso- och sjukvården. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Öhlund S-E. A socio-pragmatic analysis of e-prescribing - a work in process. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Broberg H. Rapid ethnography to study care work. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Waern K, Axblom M, Petersson G, Svensson J. Orsaker till avvikelser vid e-receptförskrivning. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Hanson E, Magnusson L. The use of accessible ICT based support service for older people with early stage dementia and their next of kin. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Jokela P, Petrakou A. Evaluating a mobile IT tool for home care. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Brandt P, Östlund L. Guidelines towards quality assured e-health service. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2007 Kalmar, Sweden (October, 2007).

Jokela P, Karlsudd P, Östlund. Systematisk utvärdering för kvalitetsförbättring. Konferensen Utvecklingskraft – lärandet betydelse för nya resultat. Jönköping, Sverige (2007).

2006


Konferenspaper
-

Konferensabstrakt

Sandholm A, Bunus P, Fritzson P. A Numeric Library for Use in Modelica Simulations with Lapack, SuperLU, Interpolation, and MatrixIO. The 5th International Modelica Conference. Vienna, Austria (September, 2006).

Fritzson P, Aronsson P, Pop A, Lundvall H, Nyström K, Saldamli L, Broman D, Sandholm A. OpenModelica – A Free Open-Source Environment for System Modeling, Simulation, and Teaching. To appear in IEEE International Symposium on Computer-Aided Control Systems Design Munich, Germany (October, 2006).

Sandholm A, Fritzson P, Nilsson G, Petersson G. Towards a Flexible General Training Simulator Platform Based on Modelica. The 47th Conference on Simulation and Modelling of the Scandinavian Simulation Society, Helsinki, Finland (September, 2006).

Fernström A, Axelsson I, Fritzson, P, Sandholm A, Pop A. OMNotebook – interactive WYSIWYG book software for teaching programming. Workshop on Developing Computer Science Education – How Can It Be Done? Linköping University, Dept. Computer & Inf. Science, Linköping, Sweden (March, 2006).

Östlund M. The VR-tual pharmacy – a web-based service for 3D-mediated consultation on pharmaceutical products. (2006).

Jokela P, Karlsudd, Östlund M. SUV. Systematisk utvärdering. Metod och IT-stöd för utvärdering på systemvetenskaplig grund. Riksstämman, Svenska Läkarsällskapet, Göteborg, Sverige (2006).

2005


Konferenspaper
-


Konferensabstrakt
-

2004


Konferenspaper

Broberg H, Petrakou A, Révay P. Analysing problem situations in Home Care and Home Service. MicroCAD Conference, Miskolcs, Hungary (May, 2004).

Petrakou A, Broberg H, Révay P. Combining SSM and AT to analyze organizations. MicroCAD Conference, Miskolcs, Hungary (September, 2004).

Brandt P, Wennberg L, Révay P. The importance of analysing communication channels from an information security perspective – a case study. MicroCAD Conference, Miskolcs, Hungary (September, 2004).

Östlund M, Révay P. The VR-tual Pharmacy - Communicating pharmaceutical information in a shared virtual space. MicroCAD Conference, Miskolcs, Hungary (September, 2004).

Petrakou A, Broberg H, Révay P. Culturally feasible tools in Human Activity Systems – Expanding Soft Systems Methodology with Activity Theory. The 48th Meeting of the International Society for Systems Science (ISSS). Asilomar, USA (July, 2004).

Jokela P, Karlsudd P. Evaluation of a videoconference supported course based on general systems theory. The 48th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS). Asilomar, USA (July, 2004).

Broberg H, Petrakou A, Révay P. Systematically Desirable Changes – How to find the relevant conceptual model in the case of home care and home service. The 48th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS). Asilomar, USA (July, 2004).

Östlund M, Révay P. Systems Thinking in the Virtual Realm – Bringing Focus to the Human Activ-ity System with VR Technology. The 48th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS). Asilomar, USA (July, 2004).

Brandt P, Wennberg L, Revay P. System Thinking on Risk Analysis. The 48th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS). Asilomar, USA (July, 2004). Konferensabstrakt -

2003


Konferenspaper

Karlsudd P. E-Learning Companies, Pedagogically or Economically Based Vision? World Conference on e-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education. Phoenix, USA (2003).

Jokela P. Peer-to-Peer Learning - an Ultimate Form of e-Learning. World Conference on e-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education. Phoenix, USA (2003).

Jokela P. Evaluation of a Videoconference Based Course in Medicine. The 4th International Conference of Ph.D. Students, Miskolc, Hungary (2003).

Östlund M, Révay P. The Virtual Pharmacy - The use of applied Virtual Reality Technology in presenting Pharmaceutical Information. The 4th International Conference of Ph.D. Students, Miskolc, Hungary (2003).

Brandt P, Wennberg L, Révay P. Risk Analysis in Contact Centres. The 4th International Conference of Ph.D. Students, Miskolc, Hungary (2003).

Broberg H, Petrakou A. A Systematic Approach to Activity Theory in Practice. The 48th meeting of International Society for Systems Science (ISSS). Creete, Greece (July, 2003).

Brandt P, Wennberg L. Security Issues from a System Theory Perspective. The 48th meeting of International Society for Systems Science (ISSS). Crete, Greece (July, 2003).

Révay P, et al. Evaluation Model for e-Phenomena - A Case Study. MicroCAD Conference, Miskolcs, Hungary (2003). Konferensabstrakt -

2002


Konferenspaper
-

Konferensabstrakt

Révay P, Brandt P, Wennberg L. Sharing Information with Peer-to-Peer Technology - an Imaginable Scenario with Progeria Children. (2002).

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.

Så här arbetar vi

Organisatoriskt

eHälsoinstitutet tillhör Institutionen för medicin och optometri vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper, Linnéuniversitetet Kalmar. eHälsoinstitutet har ett nationellt Advisory Board och ett Fakultetsintresseråd.

Finansiering

eHälsoinstitutet finansierades av Apoteket AB respektive Läkemedelsverket (t o m 2014); Idag finansieras vi av Linnéuniversitetet, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län, genom anslag från t ex Familjen Kamprads stiftelse och Tillväxtverket samt via uppdrag från Socialstyrelsen, MSB, Läkemedelsindustriföreningen, landsting/regioner m fl.

Arbetssätt

eHälsoinstitutet arbetar tvärvetenskapligt och flerprofessionellt inom medicin, vård, datavetenskap, informatik, hälsoekonomi, socialt arbete, psykologi och farmaci. Vi har idag sex tillsvidareanställda och 10–20 projektanställda personer.

Utvärdering

eHälsoinstitutet utgör en ”kritisk vän”, det vill säga vi vill gärna införa digitalt stöd men helst stegvis efter noggrann uppföljning för att uppnå högsta kvalitet. Vi tillämpar ett helhetsperspektiv med kombinationen människa, teknik och organisation inklusive hälsoekonomi med nyttoanalys.

Samarbete

eHälsoinstitutet har nära samverkan med kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och nationella organisationer respektive olika företag. Inom Linnéuniversitetet ingår vi i ett utvärderingsnätverk respektive IEC (Information Engineering Center) med en BigData-grupp.

Spridning

Vi sprider våra rön via egna respektive externa konferenser och seminarier. Sedan 2007 har vi producerat drygt 40 rapporter och 40 vetenskapliga publikationer; allt tillgängligt öppet på webben.

Utbildning

eHälsoinstitutet bedriver forskarutbildning och medverkat till åtta avhandlingar sedan 2007 och en rad examensarbeten under datavetenskap, informatik och farmaci. Vi föreläser om eHälsa under läkarutbildningar, kurser i informatik, vårdutbildning, medieteknik m fl. Från och med år 2015 medverkar vi i fristående masterkurser i grundläggande informatik för vårdpersonal respektive introduktion till eHälsa. Ett fullständigt masterprogram startar hösten 2017.

eHälsoinstitutets Advisory Board

eHälsoinstitutets Advisory Board träffas tre gånger om året och består av: 

 • SKL, Sveriges kommuner och landsting: Patrik Sundström, programansvarig eHälsa
 • Läkemedelsverket: Anders Carlsten, direktör, docent, apotekare
 • Swedish Medtech: Johan Lidén, affärsutvecklingschef Norden, Intel
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Jan Liliemark, professor, läkare, avdelningschef

Deras uppgift är att agera rådgivare, inhämta kunskaper och erfarenheter och förankra eHälsoinstitutets verksamhet i det omgivande samhället. Ledamöterna sitter under perioden 2015-2017.

Fakulteternas intresseråd avseende eHälsa

Våren 2014 skapades eHälsoinstitutets fakultetsintresseråd avseende eHälsa med syftet att öka samarbetet mellan fakulteterna på Linnéuniversitetet.

eHälsoinstitutets fakultetsintresseråd avseende eHälsa består av:

 • Rektorsledningen: Catherine Legrand, prorektor, professor (ordförande)
 • Fakulteten för teknik: Päivi Jokela, universitetslektor
 • Ekonomihögskolan: Stefan Lagrosen, professor
 • Fakulteten för konst och humaniora: Jean Stevenson Ågren, universitetslektor, sjuksköterska
 • Fakulteten för samhällsvetenskap: Verner Denvall, professor
 • Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap: Kristiina Heikkilä, prodekan
 • Universitetesbiblioteket: Helena Carlsson Juhlin, bibliotekarie

Aktuellt