Politikens mörka sida – forskning om etik, korruption och tillit i offentlig förvaltning

En gemensam nämnare för de frågor som gruppen studerar är att de även inkluderar institutioner och agerande i samhället som vi helst vill undvika, exempelvis korrupta överenskommelser, intressekonflikter, politiska skandaler och oetiskt agerande. Dessa företeelser inträffar även i de mest etablerade demokratiska systemen vilket visar på att en uthållig demokratisk samhällsstyrning långtifrån kan tas för given. Varför uppstår den här typen av problem och vad kan vi göra för att motverka dem?

 

En rad frågor som knyter an till detta studeras av gruppens forskare. Hur fungerar demokratin? Hur är makten organiserad i samhället? Varför fungerar institutioner i samhället bra eller dåligt? Vad händer med samhällsstyrning (governance) när normer från olika sfärer i samhället, såsom offentlig sektor respektive näringslivet, möter varandra i samarbete mellan olika aktörer? Granskas kvinnor och män likadant vid politiska skandaler? Hur kan etik och integritet stärkas i organisationer? Hur kan organisationer skydda sig mot korruption och maktmissbruk?

Studieobjekten varierar geografiskt från forskning inriktad på en svensk kontext, som studier av skandaler i Sverige till komparativa studier av oligarkers roll i postsovjetiska demokratiseringsprocesser och från empiriska undersökningar av processer och händelser till politisk teoretisk forskning om hur vi kan förstå innebörden av demokratisk samhällsstyrning och dess uthållighet.

Forskningen har bland annat stöd från finansiärer som Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Europeiska kommissionen och regeringen. Till gruppen är knutna internationellt framstående forskare inom området vilka deltar aktivt i gemensamma publikationer, konferenser, utbildningar och i ansökningar om forskningsmedel.

Projekt

Tillit och korruption i lokalpolitiken

Forskare vid andra universitet som gruppen samarbetar med

Frank Anechiarico, Maynard Knox Professor of Government and Law, Hamilton College, USA. 

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap, Umeå universitet.

Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet.

Richard Öhrvall, forskare (fil.mag.), Institutet för Näringslivsforskning.