industri

Projekt: Algoland - Industri och ekologi tillsammans

Algoland är ett omfattande projekt som kombinerar marinekologisk forskning med kompetens från industrin för att nå innovativa, hållbara lösningar som minskar utsläpp av koldioxid och närsalter– samtidigt som värdefulla produkter, i form av djurfoder och biobränslen produceras.

Rena luft

Plats för studien: Cementa AB, Degerhamn, Öland

Rökgas från Cementindustrin släpper ut stora mängder koldioxid till atmosfären. Mikroalger använder rökgasen som koldioxidkälla och algbiomassan används som resurs för bioenergi eller högvärdesprodukter. Det här projektet fokuserar på mikroalgers potential att rena industriell rökgas på koldioxid, vilken kvalité den producerade biomassan har och processens hållbarhet ur ett miljö-, ekonomi- och samhällsperspektiv.

Kontaktperson: Martin Olofsson

Rena vatten

Plats för studien: Moskogen, Kalmar

I området Moskogen (Kalmar) ligger en deponi vars kväverika lakvatten samlas upp i dammar. Projektet undersöker mikroalgers potential att rena lakvatten från kväve. Mikroalgerna i Moskogen använder rökgas från Kalmar Energis kraftvärmeverk som koldioxidkälla och fosfor från verkets flygaska. Algbiomassan används som resurs för bioenergi eller högvärdesprodukter. Det här projektet fokuserar på mikroalgers potential att rena processvatten på närsalter, vilken kvalité den producerade biomassan har och processens hållbarhet ur ett miljö-, ekonomi- och samhällsperspektiv.

Kontaktperson: Elin Lindehoff

Finansiärer: LinnéuniversitetetStiftelsen ÅForskRegionförbundet i Kalmar län, CementaSMA MineralKK-stiftelsenKSRRKalmar EnergiHavsmiljöinstitutetKalmar kommunEU Structural fundsStiftelsen Lantbruksforskning, Kamprad Stiftelsen


Tidsplan: 2011 - 2019

Algoland – om mikroalgers potential att rena vatten och luft

Medarbetare

Publikationer

Nätverk