allmän illustration

Doktorandprojekt: Barns tillhörighet i förskolan – ur föräldrars och pedagogers perspektiv

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad som är viktigt för att främja barnets möjligheter att skapa tillhörighet i förskolan och motverka utanförskap, genom att fokusera på föräldrars och pedagogers perspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Karin Larsson
Ämne
Pedagogik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Studien placerar sig inom värdepedagogisk forskning och är en del av det internationella forskningsprojektet Politics of belonging: promoting children’s inclusion in educational settings across borders. Syftet är att bidra med kunskap om vad som är viktigt för att främja barnets möjligheter att skapa tillhörighet i förskolan, genom att fokusera på föräldrars och pedagogers perspektiv.

Tillhörighet förstås som något eftersträvansvärt, ett värde som bygger på delaktighet och gemenskap, ställt i relation till utanförskap i en globaliserad värld. Kunskap om barnets tillhörighet nås utifrån Yuval-Davis (2011) tredimensionella syn i mötet mellan individen, institutionen och samhället.

Data avseende barnets möjlighet att skapa tillhörighet konstrueras genom intervjuer med föräldrar och pedagoger, samt genom observationer av dagliga möten mellan barn, föräldrar och pedagoger i samband med överlämningar. Talet om barnets tillhörighet formar diskurser som definierar hur tillhörighetspolitik i förskolan tar sig uttryck. Värden och värdedilemman identifieras för att förstå diskursernas prioritet på en individuell, institutionell och samhällelig nivå.

Genom att studera föräldrars och pedagogers perspektiv, kan studien bidra med kunskap om hur barnets tillhörighet i förskolan kan främjas och utanförskap motverkas.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).