En klocka ligger i en äldre persons rynkiga händer

Doktorandprojekt: Berättelser från äldreomsorgen

Doktorandprojektet syftar till att förstå och problematisera vilken funktion och betydelse nöjdhet och individanpassning har i äldre personers vardag, med hjälp av deras berättelser och erfarenheter. Både i förhållande till individuella förutsättningar men också strukturella villkor på vård- och omsorgsboendet.

Fakta om projektet

Titel
Berättelser från äldreomsorgen: Nöjdhet i skärningspunkten mellan individuella förutsättningar och strukturella villkor på vård-och omsorgsboende
Doktorand
Linda Erlandsson
Huvudhandledare
Kerstin Arnesson
Biträdande handledare
Angelika Thelin
Finansiär
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Äldre personers berättelser är en källa till vishet, erfarenhet och kunskap, men vad är nöjdhet och individanpassning ur de äldres eget perspektiv? Socialstyrelsens (2019) nationella brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Visar låg svarsfrekvens för äldre på vård-och omsorgsboenden, vilket gör att det saknas kunskap om de äldres upplevelser. Forskning belyser att nöjdhet och individanpassning är svårfångade begrepp samt att det finns spänningar mellan strukturella synsätt och individuella förutsättningar.

Med hjälp av de äldre som medskapande aktörer vill jag närma mig detta område, med syfte att lyssna till deras berättelser och erfarenheter för att förstå och problematisera vilken funktion och betydelse nöjdhet och individanpassning har i deras vardag, i förhållande till individuella förutsättningar och strukturella villkor på vård- och omsorgsboendet. Forskningen placeras in i det etnografiska forskningsfältet som studerar olika aspekter av människors vardagsliv och kulturer. Min ambition är att min forskning ska leda till verksamhetsutveckling som ökar förståelsen för de äldres individuella förutsättningar.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA).