allmän illustration

Doktorandprojekt: Samverkan kring praktiknära forskning – ur ett rektorsperspektiv

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Skedebäck
Ämne
Pedagogik med inriktning skolutveckling och pedagogiskt ledarskap (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Denna studie ingår som en del i ett större praktiknära forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, inom försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). ULF finansieras av regeringen med syfte att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. De vill även skapa ett stöd till utveckling av praktiknära forskning som svarar mot direkta behov i lärares och skolledares praktiska yrkesutövning.

Studien kommer följa samverkan mellan universitet och de fyra huvudmän kring sju praktikutvecklande studier som har fångats upp i nära samverkan med verksamhetsfältet och som kommer pågå 2020-2022.

Det är rektor som enligt skollagen (2010:800) har ansvar över skolans systematiska kvalitetsarbete och att utveckla en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målet med denna studie är att få kunskap om vilka förväntningar rektorer har på den praktiknära forskningen och hur de ser på relationen forskning - skolutveckling.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).