allmän illustration

Doktorandprojekt: Temporärt arbete – en studie om arbetsplatslärandet för tillfälligt anställda i fritidshemmet

Studien är ett doktorandprojekt där temporärt anställdas lärandevillkor, position och yrkeskunnande står i centrum.

Fakta om projektet

Projektledare
Richard Andersson
Ämne
Pedagogik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Lärarbristen i Sverige bedöms i nuläget och de kommande åren som en akut angelägenhet och skolans olika verksamheter står inför betydande utmaningar vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Andelen personal med adekvat pedagogisk högskoleutbildning minskar inom flertalet skolformer – inte minst i fritidshemmet.

Verksamheten stannar inte på grund av detta och det personalmässiga tomrummet fylls av andra yrkeskategorier – i många fall temporärt anställda utan någon pedagogiskt utbildning. Vikarier fyller således, trots avsaknad av formell kompetens, en ej obetydlig funktion i verksamheten. Forskning visar dock samtidigt att möjligheterna för denna grupp av anställda att utveckla sin kompetens och lära inom ramen för verksamheten är begränsade.

Studien ämnar att undersöka vad en vikarie gör (och inte gör) på fritidshemmet, studera vikariens samverkan med ordinarie personal och skolledning och utifrån detta undersöka hur vikarier i fritidshemmet utvecklar sitt yrkeskunnande på arbetsplatsen.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).