allmän illustration

Doktorandprojekt: Två professioner – ett uppdrag

Två olika lärarkategorier är behöriga att undervisa i förskoleklass: förskollärare och grundskollärare. Dessa lärare bär med sig olika kompetenser men möts i ett gemensamt uppdrag. Den här studien vill undersöka detta möte och vad som händer när ny policy skjuts in i en redan befintlig praktik.

Fakta om projektet

Projektledare
Karin Sälj
Ämne
Pedagogik (institutionen för pedagogik och lärande, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Förskoleklassen har genomgått omfattande utbildningspolitiska förändringar de senaste åren. Sedan augusti 2018 är det en obligatorisk skolform för alla 6-åringar. Ett nytt läroplansavsnitt och obligatorisk kartläggning av elevers kunskaper i svenska och matematik är exempel på ny policy som lärarna ska förhålla sig till.

Förskoleklassens verksamhet ska genomsyras av lek men nu även innehålla mer strukturerad undervisning och bedömning av elevers förmågor. Här sker ett slags möte mellan de olika lärarkompetensernas respektive yrkeskärnor. En förskjutning tycks ske i skolformens praktik som ett resultat av ny policy.

Avhandlingen skrivs i samverkan med projektet Förskoleklassen i en brytningstid, som finansieras av Vetenskapsrådet. Den avser att visa hur policy och utbildningspraxis rekontextualiseras i förhållande till olika lärarkompetenser och lärares förståelse av uppdraget.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).