linnea

Projekt: Följeforskning kring karriärlärarreformen – samverkan för skolförbättringsarbete mellan skola och universitet

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet

Projektledare
Daniel Alvunger
Tidsplan
2014-2016

Mer om projektet

Följeforskning kring förstelärarreformen

Följeforskning är en flexibel utvärderingsform som löper under reformens gång istället för att som brukligt utvärdera efter insatsen. Detta formativa upplägg gör att utvärderingen blir mer utvecklingsinriktad än kontrollerande. Ansatsen har också kommit att kallas för lärande utvärdering och är en typ av processutvärdering som bygger på nytta, närhet och interaktion. Följeforskningens uppgift är främst att se till att såväl framgångsfaktorer och hinder i reformgenomförandet löpande återförs till de involverade aktörerna.

Syfte

  1. Att undersöka styrning och ledning, organisation och uppföljning av genomförandet av förstelärarreformen bland skolkommuner i Linnéregionen (kartläggning).
  2. Att identifiera utvecklingsstrategier som underbygger långsiktigt hållbara förbättringsprocesser och positiv verksamhetsutveckling och/eller resultatutveckling för lärare och elever (analys och syntes).
  3. Att dra slutsatser om reformens konsekvenser för kommuners och skolors pågående utvecklings- och systematiska kvalitetsarbete och ge förslag till förbättringsåtgärder (slutsatser).