medicin

Projekt: God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland (GLAS)

GLAS är ett projekt inom eHälsoinstitutet med syftet att förbättra kvaliteteten på användning av läkemedel till äldre.

Bakgrund

Allt fler äldre använder allt fler läkemedel och dessutom olämpliga kombinationer av läkemedel. Ju sämre kvalitet patienten har i sin läkemedelsbehandling, desto sämre är livskvaliteten.

Syfte

Projektet God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland (GLAS) syftar till att förbättra kvaliteteten på användning av läkemedel till äldre. Detta kan göras genom att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel, minska läkemedelsbiverkningar och läkemedelsrelaterade sjukvårdsbesök, förbättra den äldres kännedom om sina egna läkemedel och höja kompetensen hos patienter, anhöriga och personal avseende olämpliga läkemedel.

Genomförande och metod

Projektet är uppdelat i en förstudiefas och en huvudstudiefas. Under förstudiefasen med start 1 september 2012 genomfördes olika aktiviteter som förberedelser och test av genomförbarhet av sex delprojekt inför huvudstudien:

  1. En utvecklad läkemedelsgenomgång som inkluderar motiverande samtal med patient
  2. Telefonuppföljning av patientens läkemedelsanvändning efter utskrivning från sjukhus
  3. Teambaserad hemsjukvård och palliativ vård för de mest sjuka äldre
  4. Internetbaserad interaktiv utbildning om äldres läkemedelsanvändning riktad till patienter och anhöriga
  5. Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare om äldre och läkemedel
  6. Registerstudier över utvecklingen av äldres läkemedelsanvändning i Småland

Efter förstudiefasens avslutande sommaren 2013 har tre delprojekt successivt övergått i en huvudstudie

  1. En utvecklad läkemedelsgenomgång som inkluderar motiverande samtal med patient, samt en hälsoekonomisk utvärdering
  2. Internetbaserad interaktiv utbildning om äldres läkemedelsanvändning riktad till patienter och anhöriga
  3. Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare om äldre och läkemedel

Insatserna studeras i randomiserade kontrollerade studier (RCT) där forskningspersoner slumpmässigt fördelas mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Attityder till läkemedelsbehandling, följsamhet till ordination och livskvalitet mäts med validerade mätinstrument. Kunskap om läkemedelsbehandling mäts med enkäter. Uppgifter om behandlingsresultat, sjukhuskontakter och inläggningar erhålls via landstingens journalsystem och register.

Inom delprojekt 1 kommer insatsernas kostnader att beräknas i förhållande till eventuella lägre kostnader för patient och samhälle genom minskat antal sjukvårdsbesök, sjukhusinläggningar och i förhållande till livskvalitetsmått. Forskningen kommer att utföras av flera olika personalgrupper inom olika delar av hälso- och sjukvården tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet.

Projektet beräknas pågå till och med februari 2017.

Resultat

Projektet förväntas leda till bättre kunskap om olika insatsers möjligheter att förbättra äldres läkemedelsanvändning och livskvalitet. Insatserna förväntas utgöra modell för införande i större skala.

Finansiering

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Landstinget i Kalmar län.

Kontaktpersoner

Lina Hellström
0480-49716
0733-50 21 06
lina.hellstrom@lnu.se

Göran Petersson
0480-49 71 24
070-944 71 24
goran.petersson@lnu.se