linnea

Projekt: Lärande skola – följeforskning och systematiskt skolförbättringsarbete i Kalmar kommun

Detta projekt avslutades 2014.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Daniel Sundberg, Jan Håkansson, Carl-Henrik Adolfsson, Anna Karlsdotter
Finansiär: Kalmar kommun
Tidsplan: 2012-2014
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap
Ämne: Pedagogik

Mer om projektet

"Lärande skola – systematiskt skolförbättringsarbete i Kalmar kommun" är ett treårigt samarbete mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet där två fördjupningsområden valts ut, Kalmarsundsnätverket med språkstödjande arbetssätt samt Barkestorpsnätverket med lärares ledarskap.

Projektets syfte är att identifiera och utveckla elevers/barns lärmiljöer och lärandemöjligheter för ökad måluppfyllelse genom att:

  1. Förstärka lärares professionellt lärande gemenskaper
  2. Fördjupa kunskaperna om undervisning och lärande
  3. Utveckla gemensamma kartor och mål att navigera mot
  4. Skapa mötesplatser för forskning och vardagligt lärararbete.

Projektet innehåller:

  • Positionsbestämningar (träffar med referensgrupp, lärare, insamling av data för kartläggning, enkätundersökning av lärares skattningar av kunskapsbehov, planering av insatser).
  • Navigering (lärande besök i klassrum/barngrupp, följeforskning, dokumentation.
  • Utveckling och uppföljning (utvärdering av insatser, slutsatser och lärdomar, omsättning i vidare skala).