Projekt: Palliativt centrum för samskapad vård

Vi bedriver forskning, utbildning och klinisk utveckling inom palliativ vård med utgångspunkt i Kronobergs län. Vårt mål är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Palliativt centrum för samskapad vård bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

Begreppet palliativ vård syftar på lindrande vård i livets slutskede. Vår strävan är att alla patienter ska uppleva en god palliativ vård, ett gott döende och en god död, samt att närstående upplever att de får tillräckligt stöd i sorgeprocessen före och efter dödstillfället.

Målet är att all personal ska vara väl utbildad för att tillsammans med patienter och närstående skapa en väl fungerande palliativ vård för alla i Småland. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med forskare tillämpar så kallad evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. Detta stärker patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar vårdkvaliteten.

Vår forskning

Temat för vår forskning är ”Att leva ett värdigt liv – möjligheter och hinder i palliativ vård”. Forskningen avser främst åren 2014-2017, men omfattar även ett längre tidsperspektiv.

Centrumet ska fokusera på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och den kliniska verksamheten. Vi ska även verka för en snar omsättning av forskningsresultaten i vården. Därför präglas vår forskning av en ambition att använda metoder som möjliggör parallell datainsamling och implementering, t ex i form av aktionsforskning, så att resultaten snabbt kan komma patienter, närstående och personal tillgodo.

I dagsläget präglas forskningen av en vårdvetenskaplig ansats och teorigrund. Vi vill dock verka för en mer mångvetenskaplig forskning, t ex med ämnen som medi­cin, psykologi och socialt arbete.

Exempel på forskningsprojekt vi avser att starta under 2014 och 2015:

 • Beskriva och utforska innebörder av att kunna leva ett värdigt liv, vad som karakteriserar en värdig vård, samt värdighetsbevarande vårdhandlingar utifrån ett patient-, närstående-, familje- och personalperspektiv.
 • Identifiera möjligheter och hinder för att kunna leva ett värdigt liv relaterat till vård­plats.
 • Generera grundad teori om hur patienter och närstående kan leva ett värdigt liv, samt hur personal kan ge en värdig vård.
 • Uvärdera värdig vård baserat på resultaten av ovanstående punkter inom kommuner och region.

Forskningsprogram.pdf

Utbildning

Vi har gått igenom universitetets utbud av program och kurser inom området och deras innehåll. Dessutom har vi planerat, påbörjat eller genomfört följande aktiviteter:

 • Undervisning i palliativ vård inkluderas och utvecklas i Sjuksköterskeprogrammets olika kurser och i kurser på avancerad nivå.
 • Den valbara, nätbaserade kursen i palliativ vård har utvecklats. På lång sikt kan den göras obligatorisk inom Sjuksköterskeprogrammet.
 • En kurs på forskarutbildningsnivå med fokus på fenomen i palliativ vård har startats.
 • En gemensam utbildning för kontaktsjuksköterskor från Region Kronoberg och landstingen i Kalmar, Blekinge och Halland har startats.
 • En utbildningsdag med inriktning mot palliativ vård har anordnas för studenter, handledare och lärare.
 • Vi kommer att undersöka om, och i så fall hur, undersköterskor i sin utbildning men även som färdigutbildade bör få särskilt inriktade utbildningsinsatser om palliativ vård.
 • Diskussioner fortgår om att inrätta en utvecklande, lärande vårdenhet med inriktning mot palliativ vård (Pall-ULVE) för studenter på Sjuksköterskeprogrammet i Växjö.

Klinisk verksamhet

Vi har initierat en utbildningsinsats inom palliativ vård till personal inom kommuner och region. Insatsen har utformats i en samskapande process med patienter, närstående, chefer och personal för att anpassa insatsen till varje enhets förutsättningar och möjligheter. Först ut under 2014 var personal inom Lessebo och Markaryds kommuner samt hjärtavdelningen vid Centrallasarettet i Växjö/Ljungby inklusive kommunal hemsjukvård i Ljungby.

Utbildningen sker i form av tematräffar med 8-15 deltagare och omfattar en halvdag vid 6-8 tillfällen under ett år. Varje träff har ett tema som relateras till den egna arbetsplatsen. Vi har tagit fram ett studiematerial som underlag för tematräffarna, vilket omfattar följande områden: palliativ vård, samskapad vård, existensen och döendet, närstående, symtomlindring, samt värdig vård i livets slutskede. Utrymme finns att skapa ytterligare teman.

Utbildningssatsningen fortgår under 2015-2017 så att, förhoppningsvis, samtliga åtta kommuner och fler enheter inom regionens verksamhet inkluderas. Även efter 2017 behöver insatserna fortgå för att täcka personal i hela länet.

Projekt: Följeforskning

Syftet med följeforskningen (omfattning 20%) är att fortlöpande utvärdera, från ett utifrånperspektiv, arbetet som sker inom projektet med fokus på effekter och projektets bidrag till att förändra, förbättra och förstärka den palliativa vården i regionen.

Mål

Att övergripande beskriva projektets prestationer och effekter.
Att värdera om palliativt centrum, dess organisation och metoder ger en hållbar

Utveckling

Att identifiera möjliga långsiktiga effekter i den regionala palliativa kontexten.

Medarbetare

Centrumledning

Strategiråd

 • Eva Benzein, professor, Linnéuniversitetet, ordförande
 • Martin Hansson, förvaltningschef, Tingsrydskommun
 • Per Enarsson, prefekt, Linnéuniversitetet
 • Christina Kristoffersson, patientföreträdare
 • Helene Reimertz, leg. läkare, Region Kronberg
 • Johan Rutgresmark, socialchef, Markarydskommun
 • Anna Sandgren, lektor, Linnéuniversitetet
 • Maria Wiltz, Centrumchef, Region Kronoberg

Arbetsgrupp

Ekonomi

Länkar