Projekt: Pontibus

eHälsoinstitutet har fått i uppdrag att genomföra en extern utvärdering av Projekt Pontibus.

Bakgrund

Projekt Pontibus är ett treårigt samverkansprojekt mellan Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samt Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun. Projektet finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län.

På de olika deltagande myndigheterna har man uppmärksammat enskilda individer, som är eller befaras bli långtidssjukskrivna, där man utgår från att tidiga insatser för att komma ut i/vidare i arbetslivet vore gynnsamma för individen.

Projekt Pontibus vill uppnå en aktiv sjukskrivning med optimerade, samordnade, rehabiliterande åtgärder och förbättrade samverkansformer mellan de deltagande aktörerna.

Projekt Pontibus mål är att färre individer ska passiviseras i långtidssjukskrivning och istället återgå i arbete eller studier efter förmåga för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa.

Syfte och mål

Syftet med den externa utvärderingen är bland annat att bidra med kunskap till projektgruppen, utvärdera måluppfyllelse och genomförande, och effekter av samverkan.

Läs mer om projektet>>