pekfingrarna på en människohand och en robothand möts

Projekt: Artificiell intelligens, yrkeskunnande och arbete för energieffektivisering inom sjöfarten

Detta projekt ska undersöka AI-baserade beslutsstödsystem ombord på fartyg. Hur påverkas yrkeskunnandet och interaktionen på bryggan av användandet av artificiell intelligens? Hur förstår och förhåller sig navigatörer till beräkningar av den optimala fartygsresan?

Fakta om projektet

Projektledare
Martin Viktorelius
Övriga projektmedlemmar
Simon Larsson, Göteborgs universitet, och Wengang Mao, Chalmers
Deltagande organisationer
Lean Marine, Molflow, Linneuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, CIT Industriell Energi AB
Finansiär
Trafikverket
Tidsplan
1 aug 2020–31 maj 2022
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

AI-baserade beslutsstödsystem har en stor potential att förbättra energieffektiviteten i dagens fartygsoperationer. Introduktionen av avancerade algoritmer och dynamiska modeller i det vardagliga arbetet ombord på fartyg ställer dock en rad frågor på sin spets. Hur påverkas yrkeskunnandet och interaktionen på bryggan av artificiell intelligens? Hur förstår och förhåller sig navigatörer till beräkningar och prediktioner av den optimala fartygsresan?

Den pågående automatiseringen och digitaliseringen i samhället håller på att förändra villkoren för vad arbete och professionell kunskap på fartyg innebär. Den ökade mängden data och information innebär en rad möjligheter, men också flera svårigheter.

Människor har en begränsad förmåga att se mönster i stora datamängder och väga flertalet faktorer mot varandra. Neurala nätverk, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har stora möjligheter att revolutionera beslutsfattande och planering inom sjöfarten, genom att underlätta hanteringen av de stora informationsmängderna. Frågan är dock hur dessa teknologier kommer att påverka arbete, organisering och kunskap i praktiken.

Det här samhällsvetenskapliga projektet är en integrerad del av ett större, multi-disciplinärt projekt som innefattar framtagning, implementering och utvärdering av ett AI-baserat semi-autonomt planerings- och styrsystem för ökad energieffektivitet av fartygsoperationer. I projektet arbetar forskare tätt tillsammans med utvecklare och användare av systemen för att utveckla och följa upp resultatet av implementeringen.

Det drivs som ett samarbete mellan två företag, Lean Marine och Molflow, och tre universitet, Linneuniversitetet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Ett forskningsnära konsultbolag, CIT Industriell Energi AB, koordinerar forskningsprojektet på uppdrag av det projektledande företaget. Tre rederier ingår som fallstudieobjekt och involveras löpande i projektet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.