generisk projektbild

Projekt: Att designa en säker arbetsmiljö inom sjöfarten

I projektet analyseras säkerhet och så kallad resilience i vardagligt arbete inom sjöfarten. Målet är att utveckla metoder för att kunna visualisera och designa arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i en allt mer komplex och föränderlig sjöfart. Särskilt fokus ligger på analys av sociotekniska system där samverkan sker mellan människa, teknik och organisation.

Fakta om projektet

Projektledare
Gesa Praetorius
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

För att utveckla en säker arbetsmiljö inom framtidens allt mer komplexa sjöfart krävs nya synsätt. Traditionellt säkerhetsarbete har främst fokuserat på analys av tidigare olyckor, det vill säga på negativa händelser. Framtidens säkerhetsarbete kommer i större grad att fokusera på resilience, alltså på hur styrkor i dagens system kan bibehållas och förstärkas. Analyser av socio-tekniska system och av hur människor och teknik kan hantera en stor variation av produktionsförhållanden och oförutsedda händelser blir allt viktigare.

Säkerhet och resilience

I projektet analyseras säkerhet och resilience i vardagligt arbete inom sjöfarten. Målet är att utveckla metoder för att kunna visualisera och designa arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i en allt mer komplex och föränderlig sjöfart. Särskilt fokus ligger på analys av sociotekniska system och på utvärdering och design av säkerhetsutbildning och träning med hjälp av resilience engineering.

Sociotekniska system är komplexa system där vardagliga aktiviteter och funktioner är beroende av interaktioner och samverkan mellan människa, teknik och organisation. Människors handlande i sådana system är teknikberoende, det vill säga tekniken spelar en viktig roll för beslutsfattande, kommunikation och koordination.

För att säkerhetsarbetet i en organisation ska fungera krävs att man förstår och kan förutse konsekvenser av förändringar i komplexa system. Förändringarna kan till exempel röra organisation, nya produktionsmetoder eller beslutsstöd.

Komplexiteten i det vardagliga arbetet

Jag är intresserad av att analysera och visualisera komplexitet i vardagligt arbete och därmed få en förbättrad bild av vilka utmaningar och möjligheter framtidens sjöfart – ett sociotekniskt system där människan samverkar med teknik i en tydlig, organisatorisk kontext – måste kunna hantera i en alltmer digitaliserad värld. Projektet fokuserar främst på säkerhetsmanagement ombord och iland med särskilt fokus på träning, men även på informations- och organisationsdesign.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Mer om Gesa Praetorius forskning

Hör mer om Gesa Praetorius forskning i en film gjord av det svenska maritima kompetenscentrat Lighthouse.