Litet barn som står under paraply i snöoväder

Projekt: Connected Children: Ett forskningscentrum för kunskapsbaserad prevention

Detta projekt syftar till att bygga upp ett forskningscenter med nationella och internationella forskare från olika professionsämnen med uppgift att utveckla socialt preventivt arbete på bred front inom välfärdssektorns arbete med barn och unga. Det handlar om att tidigt och samordnat ta itu med sociala problem för att motverka exempelvis hälsoproblem, relationella problem, kriminalitet och bristande skolresultat.

Fakta om projektet

Projektledare
Torbjörn Forkby
Övriga projektmedlemmar
Angelika Thelin och Mats Anderberg, Linnéuniversitetet, och Kari Jess, Högskolan Dalarna
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och de åtta kommunerna inom ramen för regionen 
Finansiär
Planeringsbidrag från Forte, Tillämpad välfärdsforskning 2019, Familjen Kamprads stiftelse 2019
Tidsplan
1 okt 2019–1 dec 2020
Ämne
Institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap, Linneuniversitetet

Mer om projektet

Satsningen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” (BBGiK) ger Connected Childrens dess inledande praktikkoppling. Detta är en länsövergripande satsning på en genomgripande förändring av samarbetet och ansvarsförhållanden kring barn och unga i Kronoberg. Förändringsarbetet är inspirerat av den skotska modellen GIRFEC som rönt stort intresse såväl i Sverige som i andra länder. GIRFEC har utvecklats på forskningsbaserad grund i syfte att åstadkomma gemensamma förhållningssätt mellan olika aktörer kring barn och unga, finna former för att upptäcka dem i behov av stödinsatser, samt att tillförsäkra att stödet kommer till stånd.

Målsättningen med att bygga upp forskningscentret är att över tid inkludera än fler utvecklingsarbeten inom social prevention nationellt och internationellt och dra lärdom av de många perspektiv som bryts mot varandra inom och mellan dem, för att verka för fortsatt utveckling och spridning av kunskapsbaserade modeller som stödjer arbetet med att tidigt komma tillrätta med social problematik. Forskningscentrets arbetsmodell kommer att innebära ett nära samarbete mellan forskning och praktik, som kännetecknas av gemensamt ansvarstagande, partnerskap och ömsesidiga kunskapsprocesser.

Medarbetare