En bild på framsidan av Koranen

Projekt: Den koloniala och postkoloniala Koranen

Projektet fokuserar på översättningar av Koranen till engelska gjorda av muslimer under perioden från 1905 fram till idag. Syftet är att undersöka huruvida tendenser i översättningarna kan förstås och förklaras med utgångspunkt koloniala och postkoloniala förutsättningar och förändringsprocesser.

Fakta om projektet

Projektledare
Jonas Svensson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
Jan 2018 – 31 Dec 2020
Ämne
Religionsvetenskap

Mer om projektet

Projektet tar sig an översättningar av Koranen till engelska språket gjorda av troende muslimer. Den första översättningen av detta slag gjordes 1905 och sedan dess har över 100 översättningar producerats fram till dags dato, vissa i flera utgåvor. Syftet med projektet är att närma sig dessa översättningar från olika perspektiv, och med olika specifika frågeställningar, med under ett paraply av en sammanhängande grundfråga: Går det att utifrån teorier om hur kolonialitet och postkolonialitet som samhälleliga tillstånd påverkar människors tänkande förklara egenheter och förändringstendenser i översättningarna?

I analysen av översättningarna tillämpas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Till de förra hör religionsvetenskapligt och idéhistoriskt inriktad samhällelig och ideologisk kontextualisering, med utgångspunkt i antagandet om att översättningar i viss mån speglar den tid i vilken de görs, och den samhälleliga situation som präglar denna, inklusive maktförhållanden, motsättningar mellan olika grupper och kamp om tolkningsföreträde när det gäller vad som utgör den autentiska religiösa traditionen. Till de senare, kvantitativt orienterade metoderna, hör sådana som under senare år utvecklats inom fältet digital humaniora. Detta inkluderar t.ex. enklare frekvensanalyser som kan pröva hypoteser om likheter och skillnader mellan olika översättningar, men också mer avancerade metoder för såväl semantisk analys som sentimentanalys.