personer som samarbetar runt ett bord

Projekt: Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg

Detta samverkansprojekt ska analysera behov av digital kompetens och spetskompetens bland små och medelstora företag i regionen. Målet är att hitta en väg framåt och säkerställa långsiktig kompetens.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Gunnarsson
Övriga projektmedlemmar
Glenn Sjöstrand, Krister Bredmar, Diana Unander och Peter Jonsson, Linnéuniversitetet
Zekija Mujcic, Region Kronoberg; Maja Karlberg och Maria Ihrmark, Epic teknikens hus; Claes Lundin, Samlas
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Epic teknikens hus
Finansiär
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg
Tidsplan
15 augusti 2021–31 mars 2023
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Affärsinformatik (Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

I Kronoberg finns cirka 600 IT-företag som redan har omfattande rekryteringsbehov, både av junior och senior karaktär. Till detta kommer alla andra sektorer där efterfrågan på digital spetskompetens växer sig allt större.

Projektet är unikt på så sätt att det inte fokuserar på utvalda branscher utan riktas brett mot små och medelstora företag (SMF) som primär målgrupp. Detta görs då vi tror att det finns stora synergieffekter med att arbeta branschöverskridande.

Under hösten 2021 kommer vi att genomföra en behovsinventering med ett brett urval från olika branscher i Kronobergs län. Under våren 2022 kommer resultaten att sammanställas till en analysrapport som kommer att presenteras brett i länet.

Resultaten kommer sedan att diskuteras och valideras i olika grupperingar. Dels för att se hur det som efterfrågas av SMF stämmer överens med de behov som finns i offentlig sektor, dels tillsammans med utbildningsanordnare och andra aktörer som kan stötta kompetensuppbyggnaden i länet. Vissa resultat kommer att delas med pågående projekt och verksamheter för att utbildningsinsatser skall kunna erbjudas redan hösten 2022.

Under hösten 2022 kommer akademien, andra utbildningsanordnare och -främjande organisationer att tillsammans ta fram en plan för att möta de behov som finns för att reducera den kompetensbrist som råder och hämmar små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Vill ni samarbeta med oss under projektets gång är ni varmt välkomna att ta kontakt med vår projektledare Elin Gunnarsson för mer information.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare

Finansiärer

finansiärernas logotyper