kompass som pekar mot ordet sustainability (hållbarhet)

Projekt: Drivkrafter för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart

Transporter är en vital del av det hållbara samhället. En tryggad kompetensförsörjning är därför en samhällsutmaning, snarare än ett sjöfartsspecifikt problem. Projektets övergripande syfte är att identifiera drivkrafter på individ-, organisations- och branschnivå för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart, samt undersöka hur dessa drivkrafter kan omsättas i praktiken.

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Österman
Övriga projektmedlemmar
Magnus Boström, Linnéuniversitetet; Jeanette Wetterström, Age R Consulting; Johan Östergren, Sjömansskolan Stockholm AB
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Age R Consulting, Sjömansskolan Stockholm AB
Finansiär
Trafikverkets sjöfartsportfölj
Tidsplan
1 maj 2020–30 apr 2022
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

I Transportföretagens framtidsspaning spås att transportnäringen riskerar att ha ett underskott på arbetskraft på bortåt 30 000–40 000 jobb år 2030. Det gäller även sjöfarten, som också har ett stort behov av kompetent personal.

Sjöfartskompetens är viktigt både för ombordyrken och för de som direkt eller senare i livet söker sig till ett landbaserat yrke inom sjöfarten. För att möta dessa utmaningar räcker det inte med alle man på däck, då det endast utgör halva rekryteringsunderlaget.

Kvinnor representerar här en outnyttjad resurs för att möta branschens behov av arbetskraft. Tidigare forskning har dock tydligt visat att strategier som baserats på en binär förståelse av jämställdhet utifrån män/kvinnor och den förenklade principen just add women and stir – att allt som behövs är att anställa/tillsätta fler kvinnor – misslyckas för att de inte tillräckligt tar hänsyn till strukturella och kontextuella faktorer som reproducerar ojämlikhet.

Det är väl känt inom forskningen att fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden påverkar vår arbetstillfredsställelse och därmed också motivationen i arbetet och viljan att stanna kvar i yrket. Detta har studerats även av forskargruppen vid Sjöfartshögskolan. Arbetsförhållanden kan kopplas till socialt hållbara värden som säkerhet och affärsnytta. Att skapa arbets- och studiemiljöer där rimliga normer och värderingar delas och bekräftas i det dagliga arbetet kan på sikt bidra till konkurrensfördelar och affärsvärde. Förändringsarbete inom social hållbarhet är ett långsiktigt arbete där resultaten syns över tid.

Syftet med detta projekt är att identifiera drivkrafter på individ-, organisations- och branschnivå för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart, samt undersöka hur dessa kan omsättas i praktiken. Målet är att lägga en kunskapsbaserad grund för vägen framåt på förändringsresan med resultat som kan följas upp långt efter att projektet formellt har avslutats.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.