principskiss fartygsmaskineri

Projekt: Energieffektivisering av fartygsmaskineri

Forskningen i detta projekt bedrivs med en operativ inriktning, vilket innebär att vi analyserar mätvärden från fartyg i drift och producerar resultat som är tillämpbara inom sjöfartsnäringen. Inom projektet har vi hittills studerat och kartlagt energisystemet på ett kryssningsfartyg.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Ahlgren
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Sjöfarten står för ungefär 3 % av de globala koldioxidutsläppen och utsläppen förväntas öka i och med en ökad världshandel. Fartygen använder oftast ett restbränsle kallat tjockolja. Motorer som drivs med tjockolja släpper förutom koldioxid ut stora mängder svaveloxider, kväveoxider och partiklar i atmosfären.Forskningsprojektet syftar till att minska utsläppen genom att göra fartygen mer bränsleeffektiva.

De senaste decennierna har verkningsgraden hos förbränningsmotorerna ökat och idag kan en stor fartygsmotor uppnå ca 50 % verkningsgrad. Fartygsmotorer är därmed de mest kraftfulla och energieffektiva maskiner som finns. Det finns dock stora möjligheter att ytterligare effektivisera fartygen och minska bränsleförbrukningen, genom att studera hela energisystemet och inte bara en enskild komponent. Med hjälp av påbyggnadsteknik på befintliga fartygsmotorer kan till exempel en del av spillvärmen tas tillvara och utnyttjas till nyttig energi.

Forskningen bedrivs med en operativ inriktning. Det innebär att vi analyserar mätvärden från fartyg i drift och producerar resultat som är tillämpbara inom sjöfartsnäringen. Inom projektet har vi hittills studerat och kartlagt energisystemet på ett kryssningsfartyg. En teoretisk modell av en Organic Rankine Cycle (ORC) har jämförts med fartygets operativa driftsdata. Resultaten visade att en betydande del av fartygens elbehov kunde produceras ombord genom att omvandla den spillvärme som idag släpps ut till atmosfären med avgaser.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.