person som håller i en kondomförpackning

Projekt: "Idag ska vi prata om kondomer": sexuell hälsa, migration och möjligheterna för social solidaritet

Detta projekt behandlar samtida ambivalenser kring sexuell hälsa och migration, samt hur dessa erfars, förhandlas och utmanas av olika aktörer inom utbildningsystemet. Genom en kombination av etnografi och deltagande metoder utforskas också möjligheterna för social solidaritet och förändring, inte bara för unga flyktingar och migranter utan också för professionella inom utbildningssystemet.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Trulsson
Projektmedlemmar
Chris High, Åsa Trulsson
Finansiärer
Vetenskapsrådet, Crafoord och LNUC Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2024
Ämne
Kultursociologi (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora) och Freds- och utvecklingsstudier.

Mer om projektet

Unga flyktingar och migranter brukar anses tillhöra en särskilt utsatt grupp vad gäller sexuell hälsa. Forskning pekar på att många har erfarenheter av sexuella övergrepp före, under eller efter flykten, samt begränsad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och svårt att få tillgång till stöd- och vårdinsatser inom området. Samtidigt brukar unga flyktingar och migranters sexualitet konstrueras som avvikande och i behov av särskilda insatser. Diskussionen präglas ofta av en särskiljande logik, där ”den Andres” förmodat konservativa sexuella praktiker är en viktig del för att etablera det nationella självet som jämställt och frigjort. Men var är ungdomarnas egna röster och perspektiv i denna diskussion?

Ett av projektets syften är att undersöka hur olika aktörer upplever och förhandlar denna ambivalens i sin vardag. Projektet fokuserar på ungdomar med erfarenheter av flykt, men också lärare och andra professionella inom utbildningssystemet, en arena som tidigare forskning visat som viktig för de ungas välmående och motståndskraft. Ett andra syfte är att kritiskt undersöka villkoren för förändring och social solidaritet genom att fokusera på dialog, kritisk reflektion och olika typer av praktiska övningar. Målet är att både förändra kunskap och praktik genom gemensam kritisk reflektion, samt också förbättra arbetet med värdegrund och sexuell hälsa inom utbildningssystemet.

Inom ramen för projektet används en kombination av etnografi och deltagande metoder, såsom digital story-telling såsom photovoice. Detta blir verktyg för att generera annars svårtillgängligt material och ge de deltagande unga en större agens i att utrycka teman som är centrala i sitt eget liv. Detta ger också en möjlighet för ungdomarna att formulera gemensamma intressen och ett material för att gå i dialog med yrkesverksamma inom skola. I ett tredje steg bjuds professionella in för att reflektera över materialet enskilt och gemensamt med ungdomarna. Projektet har en metodutvecklande ansats, främst genom samverkan med så kallade community researchers från en lokal frivilligorganisation.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Etnografiskt forum och Centrum för kultursociologi.