allmän projektbild

Projekt: Implementering och utvärdering av utbildningsinsatser i caritativ vård riktade till kliniskt verksamma vårdare och studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet samt i sjuk­sköterske­programmet

Implementering och utvärdering av utbildningsinsatser (modell) i caritativ vård riktade till kliniskt verksamma vårdare och studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet samt i sjuksköterskeprogrammet kommer att utföras, samt att en modell för bemötande av barn som närstående kommer att utvecklas och utvärderas med hjälp av ett instrument som är under utveckling och som mäter caritativ vård.

Fakta om projektet

Projektledare
Susanne Knutsson
Övriga projektmedlemmar
Gunilla Lindqvist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Nordic College of Caring Sciences, NCCS
Tidsplan
Hösten 2022–hösten 2025
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Anmälningar från patienter som upplever att de inte fått ett bra bemötande, att de inte känner sig sedda och inte lyssnade på ökar. Syftet är att implementera och utvärdera caritativ vård i klinisk verksamhet och i undervisningen av sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå i den teoretiska- och i den verksamhetsförlagda utbildningen och i tillämpningen på det kliniska träningscentrat (KTC). Projektet bygger på 20 års forskning om barn som besökare/närstående till allvarligt sjuk/skadad patient, som vårdas på intensivvårdsavdelning .

Projektet har en hermeneutisk ansats där kunskap och förståelse antas medföra ansvar för tillämpning i praxis. Implementeringen sker genom föreläsningar, reflektionsseminarier, yrkesmässig handledning och dramapedagogik. Vid implementeringen på avancerad nivå och på intensivvårdsavdelning används en modifierad version av lärandemodellen MILO. Det caritativa vårdandet och förhållningssättet genomsyrar modellen som innefattas av verktyg för lärandet med grunden i att vårdandet och lärandet är parallella företeelser. MILO har använts i undervisningen av kliniskt verksamma sjuksköterskor och studenter i sjuksköterskeprogrammen och tillämpats i klinisk praxis med fokus på sjuksköterskans vårdande. En utvärdering avseende detta pågår samt av tillämpningen av det caritativa förhållningssättet vid träning på KTC. Implementering av caritativ vård inom intensivvårdsverksamheten är under planering och implementering av caritativt vårdande i undervisningen av specialistsjuksköterskor inom intensivvård pågår. Ett instrument för att mäta caritativt vårdande kommer att utvecklas.

Medarbetare