Grafik med människor

Projekt: Kulturdialog genom tolk

Målet med detta projekt är att förbättra tolkade möten som äger rum inom offentlig verksamhet mellan personal och enskilda som inte talar svenska. Inom ramen för projektet genomförs därför en intervention i form av dialogföreläsningar där tolkar möter personal och flyktingar och migranter var för sig och för samtal om kulturell interaktion, skilda värderingar, diskriminering och rasism.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Fil. dr. Eva Norström, frilansforskare, Linnéa Åberg, Linnéuniversitetet, Kajsa Milstam, Örebro tolk och översättarservice, Helena Sundberg, Gamze Erbek och Robin Basboga, Borlänge kommuns tolkförmedling
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Örebro tolk och översättarservice, Borlänge kommuns tolkförmedling
Finansiär
Asyl, migrations och integrationsfonden AMIF
Tidsplan
2 mars 2020 - 30 juni 2022
Ämnen
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)
Forskargrupp
Social work and migration
Webbplats
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Beviljade-projekt/Flikar/Integration-och-laglig-migration/Kulturdialog-genom-tolk.html

Mer om projektet

"Kulturdialog genom tolk" tar tillvara tolkars erfarenheter av tolkade möten. I ett pilotprojekt har tolkar fortbildats till kulturkommunikatörer. De genomför föreläsningar i dialog nyanlända och personal inom olika välfärdsinstitutioner.

I ”Kulturdialog genom tolk” vidareutvecklas dessa dialogföreläsningar. Syftet med föreläsningarna är att förklara, förstå och föra dialog om kulturell interaktion, skilda värderingar och erfarenheter av diskriminering och rasism.

I projektet, som sker i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Örebro tolk- och översättarservice och Borlänge kommuns tolkförmedling, tas en formell kursplan för fortbildning av tolkar fram, ett metodstöd för föreläsningarna samt en vetenskaplig utvärdering. 233 föreläsningar riktade till nyanlända och personal var för sig genomförs i förmedlingarnas regi. Föreläsningarna beräknas nå 1560 deltagare från målgruppen tredjelandsmedborgare. Resultatet är att nyanlända får redskap att hantera sin nya tillvaro och att personal får redskap i sitt arbete med likvärdig och icke-diskriminerande samhällsservice.

Projektet pågår under 2020-2022. Utöver de specialutbildade tolkarna, och personal vid projektpartners tolkförmedlingar, kommer tre forskare att arbeta med den vetenskapliga delen av projektet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Social work and migration och i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Logga: Europeiska Unionen, Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Vit bakgrund