Grafik: synkrotron-strålning-röntgen-tomografi-microskopi-bild

Projekt: Mikrobiell metangas i jordskorpan - volymer, flöden och konsekvenser

Detta projekt undersöker hur signifikanta metanflödena är i djupbiosfären baserat på produktions- och konsumtionshastighet och hur utbredd gasackumulationen är i tid och rymd i denna miljö.

Fakta om projektet

Projektledare
Henrik Drake
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, LNU, SWE Peter Reiners, University of Arizona, USA Yohey Suzuki, University of Tokyo, JPN Martin Whitehouse, Museum of Natural History, SWE Riikka Kietäväinen, Geological Survey of Finland, FIN
Deltagande organisationer
Forskningsrådet Formas, Årliga utlysningen 2020
Finansiär
Formas (Formas årliga utlysning 2017)
Tidsplan
2021-01-01 - 2023-12-31
Ämne
Miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Mikrobiell produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen metan i olika miljöer påverkar flödet av metan till atmosfären där den medverkar till globala uppvärmningen - ett av de stora miljöhoten i vår tid.

Våra senaste fynd visar att mikrobiell metanproduktion är väl utbredd i ett av de minst kända och utforskade ekosystemen på jorden - den kristallina berggrunden i jordskorpan. Då detta är ett av de största mikrobiella ekosystemen på planeten är det av stor vikt att de negativa miljöeffekter som är relaterade till läckage av gasen till atmosfären utvärderas. Sådant läckage kan dels vara naturligt, och dels bero på antropeogen påverkan i form av borrhål för geotermisk energi eller utvinning.

Flera viktiga frågor rörande dessa djupbiosfärsprocesser är ännu obesvarade, såsom:

  • Hur signifikanta är metanflödena baserat på produktions- och konsumtionshastighet?
  • Hur utbredd är gasackumulationen i tid och rymd?
  • Vilka energiflöden och mikrobiella konsortier är inblandade i dessa processer i djupbiosfären?

Frågorna kommer att besvaras med hjälp av isotopanalyser av gaser och mineral, tillsammans med kultiverings-, isolerings- och inkubations-experiment av naturliga gasproducerande mikrobkolonier från djupa borrhål. Resultaten kommer besvara grundläggande frågor relaterade till metanvolymer och -flöden, och ger möjlighet att avgöra vilka följder metanläckage kan medföra ur ett klimatförändringsperspektiv. Frågeställningen är relevant för flera av Sveriges och FN:s miljömål.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi