arbetare på båt med skyddsutrustning

Projekt: Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext

I bygg- och fartygsbranscherna finns arbetsmiljöer där olyckor sker på grund av att skyddsutrustning används felaktigt. Detta projekt ska kartlägga orsakerna till varför personlig skyddsutrustning inte används rätt eller inte används alls av olika användargrupper i dessa båda branscher.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar
Cecilia Österman och Per Nilsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet
Anna-Lisa Osvalder, Chalmers (projektledare)
Jonas Borell, Lunds tekniska högskola
Deltagande organisationer
Chalmers, Linnéuniversitetet, Lunds tekniska högskola
Finansiär
AFA Försäkring
Tidsplan
1 april 2020–31 mars 2022
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Idag händer det att personlig skyddsutrustning (PSU) inte används alls eller används på ett felaktigt sätt, vilket medför många arbetsrelaterade skador och hälsoproblem. Tidigare forskning, som huvudsakligen gjorts i arbetsmiljöer som skiljer sig från dagens svenska förhållanden, har inte lyckats nå tillräckliga insikter, viket visar sig genom att skador som hade kunnat förebyggas genom rätt användning av PSU fortsätter att uppstå. Detta projekt ska djupare analysera orsakerna till varför PSU inte används rätt eller inte används alls av olika användargrupper i svenska organisationer, samt utveckla strategier, riktlinjer och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext.

Genom empiriska studier i bygg- och fartygsbranschen ska förhållanden, uppfattningar och beteenden med avseende på PSU studeras. Datainsamling sker genom observationer, intervjuer och fokusgrupper. Vid analysen appliceras ett design- och MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation) för att identifiera generaliserbara fynd. Förväntat resultat är djupare insikt om varför personlig skyddsutrustning inte alltid används på adekvat sätt, i svensk kontext.

Baserat på resultaten från empirin tas praktiska förslag på strategier fram för hur organisationer kan agera för att öka användningen av rätt PSU vid olika typer av arbete. I förlängningen antas detta bidra till ökad omfattning av korrekt användning av PSU, och därigenom minska arbetsskador och olyckor.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Medarbetare