vit duva mot ljusblå himmel

Projekt: Positive Peace Beyond Post-Liberalism

Detta forskningsprojekt utvecklar en kritik av den ontologi av våld som skymmer möjligheten till positiv fred. Det lokaliserar de filosofiska bojor som undertrycker fredsforskning i den radikala immanens som bekräftar mycket av den fredsforskning som bedrivs.

Fakta om projektet

Projektledare
Ludwig Gelot
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap

Mer om projektet

Fredsforskningen har övergett sin strävan efter positiv fred till följd av en ontologisk förbindelse till våld. Genom ett anta att världen formas av godtyckliga maktrelationer så fokuserar forskare som jobbar med liberal och postliberal fred sin forskning på negativ fred. Detta forskningsprojekt utvecklar en kritik av denna ontologi av våld som skymmer möjligheten till positiv fred. Det lokaliserar de filosofiska bojor som undertrycker fredsforskning i den radikala immanens som bekräftar mycket av den fredsforskning som bedrivs. Projektet reflekterar över alternativ till de liberala och postliberala narrativen för att återetablera positiv fred som en legitim angelägenhet inom fredsforskning.

I en nyligen publicerad artikel i International Studies Quarterly förklarar Paul Diehl (2016) att akademiska studier av fred i huvudsak har fokuserat på negativ fred, som frånvaron av krig. Freden i sig är sällan i fokus i mycket utav forskningen utan snarare en minskning i stridsrelaterade dödsfall, frånvaron av konflikter mellan demokratier eller en minskad risk för våld mellan kapitalistiska ekonomier. Diehl menar att detta ensidiga förhållningssätt leder till blinda fläckar och absurda kategoriseringar. Vad som är än viktigare att ha i åtanke är dock att eftersom fred inte enbart är frånvaron av krig förblir studierna av konceptet ofullständiga. Många akademiker beklagar detta inskränkta fokus på negativ fred och efterfrågar ny forskning på positiv fred. En del, likt Diehl, lyfter fram vikten av en normativ agenda för att kunna röra sig bortom negativ fred. Andra, likt John-Paul Lederach (2005), lyfter fram vikten av en alternativ moralisk föreställningsförmåga för att fånga 'själen' av fred.

Detta forskningsprojekt försöker demonstrera att dessa insikter i huvudsak är korrekta och att det utan ett mer grundligt ifrågasättande av vissa av de kärnantaganden som tas för givna i mycket av den aktuella forsningen kring fred och konflikter inte kommer vara möjligt att se 'fred som mer än frånvaron av krig'. Fredsforskning fortsätter alltjämt att ha fokus på studier av våld eftersom de tillvägagångssätt och teorier som oftast används utgår från en ontologi av våld som avbildar världen som en värld i sig själv formad av våldsamma maktrelationer. Om verkligheten skapas av godtyckliga maktrelationer som tävlar om dominans kan fred enbart förstås som det tillfälliga hanterandet av makt. Denna ontologi av våld ligger inte bara till grund för realisters infallsvinkel till världspolitik utan genomsyrar även det liberala och 'kritiska' synsättet. Trots sin önskan att jobba mot fred vidmakthåller många akademiker i själva verket vissa antaganden som gör en positiv fred otänkbar. Genom att ompröva de grunder på vilka denna ontologi vilar kan vi börja utveckla en alternativ ontologi av fred och på så vis blåsa nytt liv i forskning kring positiv fred.

Den aktuella debatten kring liberal/postliberal fred kommer att vara vår utgångspunkt då den fångar upp de huvudsakliga förhållningssätt till fred som diskuteras i dagsläget. Den liberala freden anses allmänt vara det enda som gäller när det kommer till att få ett slut på krig. Samtidigt presenteras postliberala alternativ som ett svar på dess begränsade förtjänster och dess oförmåga att konceptualisera fred bortom frånvaron av krig. Den liberala/postliberala fredsdebatten kommer att användas för att illustrera hur de alternativ som tillämpas i huvudsak är baserade på en ontologi av våld, som per definition förhindrar framträdandet av en positiv fred. Forskningsprojektet anger huvuddragen i denna ontologi för att kunna göra ett utkast till en ny riktning för forskning på positiv fred. Genom att blicka bortom Diehls och Lederachs insikter så läggs argument fram för att återetablera transcendens som en nödvändig dimension av en ontologi av fred.