ungdomar på rad

Projekt: Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (Me-We)

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. Målet med Me-We är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Fakta om projektet

Projektledare

 • Elizabeth Hanson, Principal Investigator och vetenskaplig ledare

Övriga projektmedlemmar

 • Lennart Magnusson, Rosita Brolin, Annica Larsson Skoglund, Tolkyn Abdikarimova och Silas Olsson, Linnéuniversitetet
 • Francesca Centola, Olivier Jacqmain, Stecy Yghemonos, Eurocarers, Belgien
 • Saul Becker, Feylyn Lewis, Lesley Rolf och Stephen Joseph, University of Sussex, England
 • Laura Bennett och Ellis Tsang, Carers Trust, England
 • Agnes Leu, Daniel Phelps, Elena Guggiari, Fabian Berger, Alexandra Wirth och Viviane Pfluger, Kalaidos University of Applied Sciences, Schweiz
 • Alice de Boer, Simone de Roos och Renske Hoefman, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederländerna
 • Henk Herman Nap, Frans van Zoest, Marieke Meppelder, Yvonne de Jong och Barbara Post, Stichting Vilans, Nederländerna
 • Sara Santini, Marco Socci och Giovanni Lamura, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani Inrca, Italien
 • Licia Boccaletti, Giulia Casu, Elena Mattioli och Stefania Buoni, Anziani e non solo società cooperativa sociale, Italien
 • Valentina Hlebec, Karina Sirk, Tatjana Rakar, Maja Mrzel och Gregor Cotič, Univerza v Ljubljani, Slovenien

Deltagande organisationer

 • Linneuniversitetet (koordinator)
 • Eurocarers, Belgien
 • University of Sussex, England
 • Carers Trust, England
 • Kalaidos University of Applied Sciences, Schweiz
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederländerna
 • Stichting Vilans, Nederländerna
 • Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani Inrca, Italien
 • Anziani e non solo società cooperativa sociale, Italien
 • Univerza v Ljubljani, Slovenien

I Sverige medverkar också

 • Maskrosbarn
 • Skolsköterskeföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Regionförbundet, nio kommuner och landstinget i Kalmar län


Finansiär
EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, Grant Agreement number: 754702 — ME-WE — H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-Two-Stage-RTD
Tidsplan
1 jan 2018-31 mars 2022
Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
www.me-we.eu

  

Elizabeth Hanson, professor i hälsovetenskap och projektledare, presenterar projektet Me-We

 

Mer om projektet

Unga omsorgsgivare är personer yngre än 18 år som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem eller annan närstående. Detta fenomen är högst relevant i hela Europa, även om det saknas specifik data och medvetenheten och stödet varierar. Att ta på sig en roll som ung omsorgsgivare innebär en ökad risk för omedelbara och långsiktiga problem avseende den psykiska hälsan, välbefinnandet och utvecklingen, liksom för övergången till vuxenlivet, den sociala delaktigheten, utbildningen och anställningsbarheten.

Målet med projektet är att stärka unga omsorgsgivarers resilience, bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Projektet kommer att utveckla en struktur av förebyggande insatser som ska testas, anpassas och utvärderas i sex länder i Europa (Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige, Schweiz och Storbritannien). Länder som är i olika faser av medvetenhet om frågan och utvecklingen av stödinsatser för unga omsorgsgivare. Målgruppen för projektet är unga omsorgsgivare i åldern 15-17 år.

Projektet har följande tre specifika mål:

 1. Systematisera kunskap om unga omsorgsgivare genom att (a) identifiera deras situation, behov och önskemål (WP1), (b) analysera nationella policy, lagar och stödinsatser (WP2) samt (c) kartlägga god praxis, sociala insatser och evidens (WP3);
 2. Tillsammans med unga omsorgsgivare utveckla och testa effektiva förebyggande insatser som fokuserar på att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande och som skräddarsys för varje lands kontext (WP4 samskapa, WP5 implementera och WP6 utvärdera interventionerna);
 3. Genomföra en omfattande kunskapstransformation för spridning, medvetande-görande och påverkan (WP7), genom att sprida resultaten till relevanta intressenter på nationell, europeisk och internationell nivå.

Projektet har en interdisciplinär ansats genom parternas komplimenterade expertis och långvarig erfarenhet. Konsortiet inkluderar Eurocarers medlemmar, forskningsorganisationer och anhörigorganisationer som arbetar tillsammans med och för unga omsorgsgivare. Unga omsorgsgivare kommer kontinuerligt att involveras i projektet, tillsammans med andra stakeholders, genom nationella Blandade lärande Nätverk, användargrupper, workshops och ett internationell expert och etiskt råd.

Projektet kommer att ha en internationell påverkan genom att bidra till förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande hos unga omsorgsgivare, förbättrade skolresultat, övergång till vuxenlivet och social delaktighet, liksom att det bidrar till att skapa evidensbaserad praktik som bidrar till jämlikare hälsa och sociala fördelar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Medarbetare