Projekt: Regionala pressprojektet (REGPRESS)

Vad har den regionala pressen för roll och betydelse i en global mediekultur?

Vad är REGPRESS?

Syftet med forskningsprojeketet REGPRESS är att förstå vilken roll medier spelar i södra Sverige.

Den regionala pressen har en stark närvaro här och har varit en del av det regionala livet sedan 1841. Tryckta medier har länge haft ett betydande inflytande i samhället som tredje statsmakt. Dagspressen har länge bedrivit kritisk granskning av samhällsföreteelser och myndighetsutövning samt agerat för att bidra till ökat samhällsengagemang.

I dag står dagspressen inför en rad utmaningar, så som ökad konvergens, att bevara och utöka sina upplagesiffror, sälja annonsutrymme och bevara sina spridningsområden. 

REGPRESS undersöker den regionala pressens roll och värde för läsarna i regioner i relation till vårt nutida mediesamhälle. Hur anknyter medierna till lokalbefolkningen? Hur garanterar och gynnar journalistiken en mångfald i medierepresenationen och motverkar diskontinuitet i den globala medieåldern?

REGPRESS finansieras genom ett samarbete mellan Barometernstiftelsen och Linnéuniversitetet och inkluderar tidningar inom Gota Media Group samt Fojo Medieinstitut (FOJO). Projektet startade 2015 och planeras att avslutas 2017.

Hela Regpress.
Vi är Regpress.

Händelser och evenemang

Resa till Newcastle med workshop, 13-19 maj, 2017

Nästa vecka kommer Regpress att resa till Newcastle för en fullmatad vecka med intressanta möten och diskussioner. Under tiden som vi är där kommer även en internationell workshop äga rum, den 18/5, med forskare och praktiker från såväl Sverige, Nederländerna och England. Bland annat kommer representanter från BBC att vara på plats. 

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 22-25 september 2016

Under Bok & Biblioteksmässans första dag, den 22 september, finns Regpress på plats i Linnéuniversitetets monter på Bokmässan i Göteborg. Vi kommer att berätta om vår forskning och Annelie Ekelin och Emelie Kempe kommer att presentera projektets frågeställningar, metoder samt att diskutera hittills insamlade data. Vi hoppas på ett givande samtal med åhörarna.

A Local World, 16-17 november 2016

A Local World är evenemanget som ägnas åt dagspress utanför storstäderna. Under dagarna kommer det att ges tid för föreläsningar, hackaton, mingel och samtal. Arrangörerna är i högsta grad involverade i dagspressens utveckling och de är: Linnéuniversitetet, Gota Media AB, Infomaker Scandinavia AB, FOJO och Kalmar kommun. 

Läs mer om A Local World via denna länk.

Nyheter

Vi påbörjar nu ett nytt kapitel av vår undersökning. Vårt material är insamlat och redo att börja bearbetas. Vi har genomfört 65 djupgående intervjuer med läsare från vårt undersökningsområde, 8 fokusgrupper mot specifika undersökningsfrågor, 9 intervjuer med journalister och redaktörer samt närmre 9500 svar på vår enkät. Nu är vi redo att ta nästa steg med vår undersökning och börja bearbeta materialet.

Om ni är nyfikna och vill veta mer kommer uppdateringar att komma löpande här på vår webbsida, håll ögonen öppna. Följ oss gärna på Twitter för att inte missa våra senaste uppdateringar: @REGPRESSproject och #Regpress.

Om projektet

Inriktning

Det regionala pressprojektet kommer att samla in kvalitativa och kvantitativa data från fyra delregioner i sydöstra och sydvästra delen av Sverige som samtliga tillhör GOTA Media, en koncern som producerar lokala och regionala medier. Projektet kommer att undersöka data med hjälp av en konceptuell modell för regional press, som gör det möjligt för projektet att ta itu med den principiella och övergripande forskningsfrågan:

Vilken roll och vilket värde har regionala medier i en global medieålder?

Delfrågorna utgörs av:

  1. Hur skapar regionala pressorganisationer kontakt och samarbete på regional nivå?
  2. Hur agerar tryckta medier och digital press på regional nivå?
  3. Vilken betydelse och relevans har kontakter mellan regional press och det lokala samhällslivet för att främja medborgarsfären?
  4. Vilken påverkan har den regionala pressen på lokala demokratiska processer och medborgarnas deltagande i det offentliga rummet?

Projektets syfte

REGPRESS kommer att generera akademiska resultat och insikter samt direkta inspel till det regionala livets utveckling. Framför allt syftar projektet till direkt inverkan och förståelse för den regionala pressens betydelse och roll i samhället genom samverkan mellan Gota Media, Linnéuniversitetet samt FOJO.

Projektets framsteg

Skrivbordsforskning

Identifikation av tidningar 

Alla våra forskningsområden har en dominerande dagstidning, med omkring 40-50 procent av den totala hushållstäckning. Kalmar har Barometern Oskarshamns-Tidningen, Växjö har Smålandsposten, Blekinge har Blekinge Läns Tidning och Borås har Borås Tidning. Nästan alla områden har också ha en märkbar sekundär tidning.
De flesta av tidningarna ovan visade en nedgång i cirkulation, detta är förenligt med den nuvarande trenden på nationell nivå; både på lokal och nationell nivå har andelen abonnemang minskat med några procent under de senaste åren och det är en pågående tendens. Samtidigt som prenumerationerna på tidningen minskar följer intäkterna. 

Klicka här för att läsa mer om identifikation av tidningarna. 

(Källa: TS Media and Nordicom)


Demografi och socioekonomi

Sett till befolkningen i dessa områden var den jämnt fördelad mellan män och kvinnor, undantaget var i Kronobergs län och Blekinges län, där det var en lätt överrepresentation av män. Åldersuppdelningen var likartad i de olika områdena, även om Kalmar län och Blekinge län hade en högre andel av en äldre befolkning och Västra Götalands län hade en högre andel i åldersgruppen 45-64 år.

När det gäller utbildning visade sig dessa områden en något högre andel ha gymnasieutbildning som högsta utbildning, än sett till nationellt genomsnitt. När det gäller eftergymnasial examen visade dessa områden är en lägre andel än det nationella genomsnittet, i alla områdena. Yrken som inte kräver en eftergymnasial examen var i majoritet i alla områdena.
Det politiska landskapet i det senaste valet var likartad i de olika länen, med några avvikelser. Socialdemokraterna fick flest röster både i kommuner, landsting och på nationell nivå.

(Källa: SCB and Valmyndigheten)

Klicka här för att läsa mer demografi och socioekonomiska faktorer. 


Preliminär innehållsanalys

Titlarna av intresse (dvs de viktigaste tidningarna i varje region), som identifierats tidigare i projektet, är Blekinge Läns Tidning (Blekinge), Barometern OT och Smålandsposten (Kalmar och Växjö respektive) och Borås Tidning (västkusten).
De fyra tidningarna som är föremål för undersökningen är ganska så lika i termer av struktur och innehåll (allmänt sett). Även om de ibland namnger sina sektioner annorlunda eller ändrar ordningen på vissa sektioner är fortfarande den allmänna strukturen densamma. Detta är inte överraskande på grund av att institutionaliserande krafter som finns i alla branscher och ännu mindre förvånande på grund av det faktum att alla tidningar är en del av samma ägargrupp, Gota Media.

Klicka här för att läsa mer om den preliminära innehållsanalysen.

Personal

Individuella forskningsinriktningar

Bridgette Wessels, projektledare, Newcastle University
Bridgette Wessels är gästprofessor vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning fokuserar på sättet som innovation och användning av digital teknik och digitala tjänster samspelar i samhället. Hon har åtagit sig forskning i hur digitala tjänster interagerar med viktiga områden av samhällslivet, nämligen i media och relaterade områden såsom social delaktighet, hälsovård, social och ekonomisk integration, kulturellt deltagande, offentlighet, e-tjänster, och vardag. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och undersöker den kulturella dynamiken i sociala och tekniska förändringar. Hon har erhållit forskningsmedel från EU-kommissionen, Storbritanniens forskningsråd och olika myndigheter. Hon har skrivit sex böcker och publicerat artiklar i flera olika medier och samhällstidskrifter.

Annelie Ekelin, biträdande projektledare, Linnaeus University.

Annelie Ekelin är lektor och forskare vid institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet. Hon har en professionell bakgrund som journalist och doktorsexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot IT. Hon har bland annat fokuserat användares delaktighet och användningsaspekter i service design och digitalt utvecklingsarbete. Hennes erfarenhet omfattar kompetens på interaktion, tillgänglighet, deltagande design, IKT och nya medieformat och metodutveckling. Hon har erfarenhet från flera lokala och regionala projekt och nationella samarbeten. Hon har medverkat i flera EU-projekt rörande e-förvaltning (e-deltagande) och nyligen även i ett projekt om utvecklingen av integrerad journalistik i Europa samt nationella utvecklingsprojekt aom Augment-projektet (BTH) och BIP-projektet (Mitthögskolan, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Hon var under 2012-2015 utsedd ledamot i svenska regeringens nationella forum angående tillgänglighet och användbarhet och deltar i det nyskapade Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS).

Anette Forsberg
Anette Forsberg är lektor vid institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Hennes huvudsakliga intresse som forskare rör journalistiskt innehåll med fokus på processer och villkor för hur nyheter skapas och konstrueras. Detta inkluderar perspektiv på journalistiska texter, relationer mellan journalister och deras nyhetskällor och även journalistik etik. Hennes forskarutbildning var en studie av erfarenheterna från sörjande av att delta i nyhetsinslag om sorg i samband med brott och olyckor.

Emelie Kempe
Emelie Kempe är föreläsare och projektassistent vid institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Utgångspunkten i hennes magistersavhandling fokuserade på hur de svenska politiska partierna använde sig av sociala medier i riksdagsvalet 2014, vilket öppnade upp hennes ögon för möjligheten att arbeta med forskning. 

Britt-Marie Ringfjord
Britt-Marie Ringfjord är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintressen inkluderar hur könsidentitet och maktrelationer ingår i sportjournalistik och i människors vardagskultur. Hon har erfarenhet av fältarbete, intervju- och etnografiska metoder. Hon är för närvarande en del av det nybildade Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), i projektet Transmediation as aid for sensorial and cognitively impaired persons – genom att bidra med studier om mediers framställning av handikapp och genus. Detta ansluter till hennes engagemang för genus- och jämställdhetsfrågorsom demokrati och medborgarskap där media spelar en viktig roll och bidra till stöd för samhällsengagemang och delaktighet.

Mats Wahlberg
Mats Wahlberg är ämnesansvarig för ämnet Medieproduktion samt programansvarig för utbildningsprogrammet Journalistik och Medieproduktion vid Linneuniversitetet. Hans yrkesmässiga intressen inkluderar medieproduktion, audiovisuell kommunikation och design samt multimodalitet.  Mats Wahlberg har också en bakgrund som IT- och medieentreprenör, styrelseledamot, författare, medieproducent och lärare.