Forskningsprojekt

Projekt: Sektorsöverskridande samverkan – SÖS

Sektorsöverskridande samverkan – SÖS – är ett forskningsprojekt där vi intresserar oss för entreprenöriell organisering mellan organisationer från olika samhällssektorer.

Studien syftar till att studera den organisering som sker i det praktiska genomförandet av välfärd och de förutsättningar som finns för samverkan och lärande mellan de tre samhällssektorerna: offentliga organisationer, företag och civilsamhällets organisationer.

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet i samarbete med Linnéuniversitetet.

Studiens målgrupp – vem blir tillfrågad att delta?

Målgruppen för studien är aktörer som samverkar kring välfärdstjänster där samtliga tre samhällssektorer är involverade. Projektet har uppkommit genom samtal med HELIX partnerorganisationer, och motsvarande organisationer i Småland. I ett första steg studeras följande fall:

  • Kooperativet KOOPTIMA Östergötland
  • Idéburna offentliga partnerskapet (IOP) Crossroads i Linköping.
  • Konjunkturpaketet/Framtidskompass i Gislaved

Projektets utgångspunkter

Välfärdssystemen utmanas i hela Europa, genom förändrad demografi, minskande resurser och politiska omprioriteringar. Sjukskrivningar och utanförskap är växande problem, samtidigt som det sker en ökande migration. Globala trender påverkar samhällsorganiseringen. Det läggs ett ökat fokus på civilsamhället inte bara som en röst för inkluderande välfärd utan också som utförare av välfärdstjänster. Utmaningarna kräver nya organisatoriska lösningar, och det är ett uttalat politiskt syfte att finna former för samverkan över sektorsgränser i samhället.

En viktig insikt från tidigare forskning är att gränserna mellan de tre samhällssektorerna förändras och blir allt otydligare och att det särskilt vid genomförandet i praktiken är svårare än många hoppats att organisera över sektorsgränser. Representanter från de olika sektorerna agerar med utgångspunkt i olika tankesätt och förstår inte alltid varandra. Scenariot innebär många utmaningar för alla involverade organisationer – multinationella företag, småföretag, ideella föreningar, kooperativ och offentliga organisationer – och detta ställer i allt större utsträckning krav på samverkan och gemensamt lärande mellan sektorerna. Forskning om hur organisering över sektorsgränser fungerar är dock begränsad, särskilt i en svensk kontext. I det här projektet lägger vi därför fokus på just de organisatoriska utmaningarna och de samverkanslösningar som nu provas på många håll i samhället.

Initiala frågeställningar

  1. Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna samverkan och lärande mellan sektorerna?
  2. Vilka förutsättningar finns för samverkan och lärande mellan sektorerna?
  3. Hur hanteras de organisatoriska utmaningar som följer av förändringar vid sektorsgränserna?

Vad innebär det att delta i studien?

Olika aktörer i de valda fallen kommer att intervjuas om deras erfarenheter av samverkan mellan samhällssektorerna. Inga förberedelser krävs från deltagarna, frågor ställs och besvaras under intervjutillfället. Intervjuer avidentifieras och endast forskare har tillgång till de inspelade och utskrivna intervjuerna.

Projektet genomföras efter följande arbetsmodell:

Arbetsmodell

Muntlig återkoppling av forskningsresultaten erbjuds i interaktiva workshops där möjlighet finns till erfarenhetsutbyte. En avslutande workshop arrangeras inom HELIX Academy där erfarenheter och lärdomar från projektet summeras upp.

Resultaten presenteras i rapporter på svenska och i vetenskapliga publikationer på engelska.

Förväntat resultat och effekter

Denna studie förväntas bidra med ökad kunskap om hur nya entreprenöriella samverkansformer över sektorsgränser fungerar i praktiken. Mer precist bidrar projektet med kunskap om:

  • Organisering som involverar samtliga tre samhällssektorer i en svensk välfärdskontext.
  • Hur samverkan mellan samhällssektorer fungerar i praktiken.
  • Hur olika aktörer inom de tre samhällssektorerna kan lära av varandra och utveckla kunskap om nya sätt att samverka för organisering av välfärd.

Deltagande forskare i projektet

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet i samarbete med Linnéuniversitetet.

Forskarna har flerårig erfarenhet av forskning om organisering mellan olika samhällssektorer, entreprenörskap inom samtliga tre sektorer, arbetsplatslärande och förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.

MALIN TILLMAR (projektledare)
Professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitet/
Professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet
malin.tillmar@lnu.se
0470-70 81 32

MARIA GUSTAVSSON
Professor i pedagogik vid Linköpings universitet
maria.gustavsson@liu.se
013-28 25 58

LENA HÖGBERG
Universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet
lena.hogberg@liu.se
013-28 16 62

LOUISE SVENSSON
Universitetslektor i sociologi vid Linköpings universitet
louise.svensson@liu.se
013-28 20 96

Kunskapsplattform

Forskningsprojektet "Sektorsöverskridande samverkan – SÖS" ingår i kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.