sjöfåglar som flyger

Projekt: Sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön

I detta forskningsprojekt studeras bestånden av havslevande dykänder i Östersjön och på vilket sätt de är beroende av bottenfaunan på utsjöbankar och i grunda havsområden. Syftet är att undersöka vad som gör vissa havsmiljöer särskilt viktiga för övervintrande och häckande sjöfåglar.

Fakta om projektet

Projektledare
Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Mer om projektet

I forskningsprojektet kopplas information om bottenstruktur, bottenfauna och sjöfågelbestånd samman för att identifiera de viktigaste faktorer som påverkar sjöfågelbeståndens födotillgång och reproduktion. Bland annat analyseras de faktorer som påverkar blåmusslors kvalitet som föda för musselätande änder, exempelvis alfågel och ejder. Inom projektet studeras även hur hot från mänsklig verksamhet, till exempel oljeutsläpp från fartyg, påverkar övervintrande sjöfågelbestånd långt ute till havs.

I centrala Östersjön finns globalt och nationellt viktiga övervintringsplatser för flera arter sjöfåglar. En mycket stor andel av Europas alfågelbestånd övervintrar på utsjöbankar i centrala Östersjön. Kustområdena är också viktiga för Östersjöns häckande ejder.

De flesta musselätande dykänder i Östersjön har minskat markant i antal under senare år. Några arter har rödlistats. Minskningen är särskilt tydlig för alfågel, ejder och svärta. Dessa arter är beroende av god tillgång på musslor av hög kvalitet och av annan bottenfauna i kustnära områden eller på utsjöbankar. Information om var unika naturvärden finns ute till havs är ett viktigt underlag för pågående havsplanering.

Projektet är ett pågående långsiktigt projekt. Arbetet har varit och är uppdelat i delprojekt med olika finansiärer, bland annat Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Forskning inom ämnesområdet har tidigare även finansierats av Nord Stream AG.

Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Larsson, K. 2018. Sjöfåglars utnyttjande av havsområden runt Gotland och Öland: betydelsen av marint områdesskydd. Länsstyrelsen Gotlands län. Rapport 2018:2.
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1176542/FULLTEXT01.pdf

Larsson, K. 2016. Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön – Havsplanering kan reducera konflikter. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:24.
https://www.havochvatten.se/download/18.16c4dbac15817a9551e46077/1478095712777/hav-rapport-2016-24-sjofart-naturvarden-utsjobankar.pdf

Larsson, K. and Karlsson, P. 2016. Population trends and threats from ship traffic to long-tailed ducks in the Baltic Sea. pp 205-210, In: von Nordheim, H. and Wollny-Goerke, K. (Eds.). Progress in Marine Conservation in Europe 2015. BfN-Skripten 451. The German Federal Agency for Nature Conservation.
www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript451.pdf

Dahlberg, A-K., Lindberg Chen, V., Larsson, K., Bergman, Å. and Asplund, L. 2016. Hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in long-tailed ducks (Clangula hyemalis) and their main food, Baltic blue mussels (Mytilus trossulus x Mytilus edulis). Chemosphere 144: 1-9.

Larsson, K. 2015. Ejder och alfågel: kan vi vända en nedåtgående trend. Svealands kustvattenförbund. 29-36.

Larsson, K., Hajdu, S., Kilpi, M., Larsson, R., Leito, A. and Lyngs, P. 2014. Effects of an extensive Prymnesium polylepis bloom on breeding eiders in the Baltic Sea. Journal of Sea Research 88: 21-28.
http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.12.017

Waldeck, P. and Larsson, K. 2013. Effects of winter water temperature on mass loss in Baltic blue mussels:implications for foraging sea ducks. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 444: 24-30.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2013.03.007

Bellebaum, J., Larsson, K. and Kube. J. 2012. Research on Sea Ducks in the Baltic Sea.

Larsson, K. 2012. Tufft läge för våra sjöfåglar. Havsutsikt 2: 4-5.

Skov, H., Heinänen, S., Žydelis, R., Bellebaum, J., Bzoma, S., Dagys, M, Durinck, J., Garthe, S., Grishanov, G., Hario, M., Kieckbusch, J.J., Kube, J., Kuresoo, A., Larsson, K., Luigujoe, L., Meissner, W., Nehls, H.W., Nilsson, L., Krag Petersen, I., Mikkola Roos, M., Pihl, S., Sonntag, N., Stock, A. and Stipniece, A. 2011. Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2011.

Herrmann, C., Bregnballe, T., Larsson K., Zydelis, R. 2009. Birds. In: HELCOM - Biodiversity in the Baltic Sea, An Integrated Thematic Assessment of Biodiversity and Nature Conservation in the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No. 116

Larsson, K., Tydén, L. 2005. Effects of oil spills on wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis at Hoburgs bank in central Baltic Sea between 1996/97 and 2003/04. Ornis Svecica. 15. 161-171.