grafiska fartygsrutter

Projekt: Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering

Sjöfarten är helt nödvändig för handel och välstånd. Men sjöfartens utsläpp till luft och vatten påverkar också vår yttre miljö och människors hälsa. Vid Sjöfartshögskolan bedrivs forskning som syftar till att kvantifiera och minimera sjöfartens negativa miljöeffekter.

Fakta om projektet

Projektledare
Kjell Larsson
Övriga projektmedlemmar
Pär Karlsson
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Transporter med långsamtgående, fullastade fartyg medför oftast mindre utsläpp av koldioxid per fraktad godsmängd än transporter med andra transportslag. Sjöfarten bidrar dock till negativa miljö- och hälsoeffekter på grund av andra utsläpp till luft och vatten. Såväl svensk som utländsk sjöfart står inför en stor utmaning att reducera utsläpp av kväve- och svaveloxider, partiklar, olja, kemikalier, avloppsvatten, skrubbervatten och gifter från båtbottenfärger samt minska spridning av gifter från båtbottenfärger och undervattensbuller. Forskning som kan kvantifiera miljö- och hälsoeffekter av sjöfartens utsläpp är en grundförutsättning för att kunna utveckla regelverk, ekonomiska incitament och innovationer inom miljöområdet.

Allt fler intressenter utnyttjar havet som resurs samtidigt som skyddskraven ökar. Vid Sjöfartshögskolan analyseras effekter av olika fartygsrutter samt hur man kan reducera konflikter mellan sjöfart och skydd av känsliga havsområden. Kunskap om sjöfartens behov, förutsättningar och effekter på miljön är nödvändig för havsplaneringen i Sveriges territorialvatten och ekonomiska zon.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Larsson, K. 2016. Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön – Havsplanering kan reducera konflikter. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:24. https://www.havochvatten.se/download/18.16c4dbac15817a9551e46077/1478095712777/hav-rapport-2016-24-sjofart-naturvarden-utsjobankar.pdf

Larsson, K. and Karlsson, P. 2016. Population trends and threats from ship traffic to long-tailed ducks in the Baltic Sea. pp 205-210, In: von Nordheim, H. and Wollny-Goerke, K. (Eds.). Progress in Marine Conservation in Europe 2015. BfN-Skripten 451. The German Federal Agency for Nature Conservation. www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript451.pdf

Medarbetare