allmän projektbild

Projekt: This is a chair!

Hur går det till när ett företag tar fram en designad möbel för en internationell marknad? Det går såklart att göra en träffsäker beskrivning avseende produktutveckling, produktion och marknadsföring. Klart är att det kräver ett samarbete mellan många olika professioner, kunskapsfält och praktiker. En utgångspunkt i forskningsprojektet This is a chair är att öka förståelse och insikt i alla de samarbeten, handlingar och interaktioner som äger rum i en sådan process.

Fakta om projektet

Projektledare
Pär Strandberg, doktorand, Linnéuniversitetet

Övriga projektmedlemmar
Per Servais, professor, International business, Linnéuniversitetet
Niklas Åkerman, universitetslektor, International business, Linnéuniversitetet

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Interior Cluster Sweden AB

Finansiär
Linnéuniversitetet

Tidsplan
2017–2022

Ämne
Marknadsföring, International Business (Institutionen för marknadsföring, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet)

Mer om projektet

Forskning inom ämnet internationalisering och internationella affärer lyfter fram lärande som centralt för såväl expansion som tillväxt. Vidare finns stöd för att lärande sker såväl inom företag, som mellan. Genom interaktioner, handlingar och intentioner läggs grunden för just lärande mellan människor och mellan företag.

Ytterligare en insikt från forskningen handlar i grunden om att förstå företaget i ett större marknadssammanhang. Här är termerna nätverk och kluster centrala. Att skapa förutsättningar för tillväxt bygger på relationer, nyttjande av olika former av kunskap och förmågan att omvandla teknisk kunskap till praktiska förmågor.

Tillsammans med Interior Cluster Sweden AB vill vi skapa en djupare förståelse för alla de aktiviteter, interaktioner och handlingar som leder till internationalisering.

Vilka är de arbetsytor och sammanhang som individer och företag lär sig att internationalisera?

Hur kan företag genom handling växla teknisk kunskap till praktiska förmågor?

Vilka aktörer är egentligen inblandande i en lärandeprocess?

Alla dessa frågor väcker stor nyfikenhet, där följeforskningen kan bidra med insikt och förståelse tillsammans med professionella individer och företag.