Projekt: Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv

Projekt: Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv

Rekommendationer finns om hur patientens normala kroppstemperatur ska bibehållas genom passiv och aktiv värmning - värmebevarande insatser (VBI) under den perioperativa perioden. Detta projekt ska beskriva hur patienten får VBI, vad är patientens levda erfarenhet av VBI, hur ser anestesisjuksköterskorna på VBI och vad är operationsteamets erfarenheter av VBI.

Projektledare
Ingrid Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Mikael Rask, Carina Elmqvist, Kristina Schildmeijer, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2015-2020
Ämne
Hälso- och vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

I Sverige kom det rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2008 och Socialstyrelsen 2009 om hur patientens normala kroppstemperatur ska bibehållas genom VBI under hela den perioperativa perioden. Detta blev starten på projektet; värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv.

Första studien är en nationell kartläggning av anestesisjuksköterskans tillgång till, kunskap om och följsamhet till Sveriges rekommendationer om att bibehålla patientens normala temperatur genom det perioperativa förloppet. Den visar att det är en hög tillgång, att en majoritet av anestesisjuksköterskorna har kunskap och att det är en låg följsamhet vilket innebär att det är många patienter som inte får det som är rekommenderat. Studie två är en intervjustudie som har syftet att få fram hur patienterna erfar de värmebevarande insatserna (passiv och aktiv värme) under den perioperativa perioden. Det preliminära resultatet visar på att de upplever ett lugn och en trygghet av värme vilket de beskriver som att vara omsluten och att det infinner sig en hemkänsla.

Plan för studie tre är att intervjua anestesisjuksköterskor om deras uppfattning av VBI och rekommendationerna. I studie fyra planeras gruppintervjuer med operationsteamet om deras erfarenheter av VBI under den perioperativa perioden.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård)