linnea

Projekt: Examinationer i lärarutbildningen i idrott och hälsa

Ett arbete har igångsatts i syfte att utveckla examinationer som på olika sätt kan
interagera med studenternas förmåga att tänka och resonera kritiskt och förhålla sig till sociala rättvisefrågor.

Detta arbete befinner sig än så länge enbart i planeringsfasen och
en pilotstudie är igångsatt som undersöker hur studenterna i examinationer under senare delen av sina studier inom ämneslärarprogrammet kan koppla samman vad de lärt sig i olika delar av utbildningen. Genom användning av forskning, olika teorier och erfarenheter från verksamhetsförlagda delar av utbildningen ska studenterna producera lösningar utan att resultatmålen är givna och utfallet bestämt på förhand. För att uppnå detta behöver studenterna ges möjlighet att diskutera och värdera forskning och olika teorier i relation till den undervisning de ska genomföra.

Empiri för studien består av dokumentation av arbetsprocess för utveckling av examinationsuppgift, skriftliga inlämningsuppgifter, videofilm av seminarium samt observation av efterseminarium i två olika ämnesdidaktiska kurser inom lärarutbildningen i idrott och hälsa, en på grundläggande nivå och en på avancerad nivå.