barn ritning

Projekt: Tillitsskapande organisering. Gränsöverskridande koordinering för barns bästa

Syftet är att bidra med forskningsstöd till utvecklingen av satsningen ”Barnets bästa gäller! I Kronobergs län.

Fakta om projektet

Projektledare
Torbjörn Forkby
Övriga projektmedlemmar
Angelika Thelin och Sofia Enell, forskare från socialt arbete
Mats Anderberg, forskare från pedagogik                                                     
Tony Andersson, forskare från medicinsk vetenskap                                     
Ann-Christin Andersson, forskare från kvalitetsteknik                                   
Karin Pernebo och Pamela Massoudi, forskare från psykologi 
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, region Kronoberg och de åtta kommunerna i regionen
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
September 2019 - augusti 2022
Ämne
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Utgångspunkten är att det preventiva arbetet med barn och unga bör utvecklas. Idag uppstår alltför ofta svårigheter i samordningen och samsynen mellan involverade kring barn och unga i behov av stöd från samhället. Barn måste nås i ett tidigare skede för olika former av stödinsatser i sin vardagsmiljö, inte minst för att undvika mer genomgripande och omfattande insatser i senare skede.

Vidare bör förtroende för och tilliten till samhällets organ och funktionärer stärkas bland olika grupper, bland annat i syfte att skapa ett gemensamt ansvarstagande bland familj, civilsamhälle och offentlig verksamhet.  

Att utveckla ett kunskapsbaserat arbete kräver ett nära samspel mellan forskning och praktik. Utvecklingsarbetet bör stödjas genom kunskapsåterföring från praktiken kring implementeringen, samt en kort- och långsiktig uppföljning av barns utveckling.