Maskrosor

Projekt: REDIT - Regional Digital Transformation

Ett projekt kring digitaliseringens möjligheter för stärkt konkurrenskraft i Kalmar län.
Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län och Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Under hösten 2016 arbetade forskare på Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet med att ta fram ett ramverk för att studera små och medelstora företags digitala mognadsgrad och digitaliseringsprocesser. Projektet genomfördes med stöd av Europeiska unionen, Regionförbundet i Kalmar län och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Med start från januari 2018 finansierar Europeiska unionen, Regionförbundet i Kalmar län och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet ett tre år långt projekt där framtaget ramverk omsätts till handling. Projektets övergripande mål är att bidra till en fördjupad förmåga för små och medelstora företag att ta till vara digitaliseringens möjligheter och med det stärka sin konkurrenskraft.

Projektet vänder sig till företag från hela Kalmar län och från olika branscher med olika förutsättningar, erfarenheter och syn på digitalisering. Tanken är att projektets olika aktiviteter samt den kunskap och erfarenhet som skapas, ska vara till inspiration och nytta både för enskilda företag som för regionen som helhet.

Aktuellt

Mer information om projektet

Bakgrund

Aktuellt projekt tar avstamp i den pågående och allt mer genomgripande samhällsdigitaliseringen. Många är de forskare och experter som menar att även om mycket har skett inom området så är det inget mot vad som kan förväntas ske framöver. En fortsatt intensiv teknikutveckling i kombination med en accelererande integration av digital teknik ger allt tydligare effekter inom i stort sett alla branscher och samhällsfunktioner; effekter som både antar en destruktiv som kreativ karaktär då digitaliseringen till sin natur bryter ned befintliga och bygger upp nya värdeskapande logiker, strukturer, kompetenser etc. Med digitalisering presenterar sig således både nya möjligheter och nya utmaningar. Erfarenhet och forskning visar dock på en tydlig utmaning för företag i att navigera digitaliseringsprocesser på ett sätt så att nytta och värde genereras samtidigt som risker och hot minimeras.

Projektets målsättning

Projektets övergripande mål är att bidra till fördjupad förmåga för små och medelstora företag i regionen till att ta till vara digitaliseringens möjligheter och stärka sin konkurrenskraft.

Projektet förväntas ge följande resultat för deltagande företag:

  • en ökad förståelse för den egna verksamhetens digitaliseringsbehov,
  • en ökad förståelse för vad som underlättar respektive försvårar den egna verksamhetens digitaliseringsprocesser,
  • bättre underlag för hur den egna verksamhetens digitalisering kan ledas och utvecklas,
  • bättre beslutsunderlag för verksamheter i sin roll som kravställare vid inköp av digitala tjänster och produkter, samt ökad nyttorealisering, ökat värdeskapande och stärkt konkurrenskraft.

Projektet förväntas ge följande resultat för regionförbund och andra regionala näringslivsaktörer:

  • en ökad förståelse för det regionala näringslivets digitala mognad,
  • en ökad förståelse för det regionala näringslivets pågående digitaliseringsprocesser,
  • bättre beslutsunderlag för regionförbund och andra regionala näringslivsaktörer i sitt utformande av stöd till det regionala näringslivets digitalisering.

Projektet förväntas ge följande resultat för akademi:

  • ökad kunskap kring digitaliseringsprocessers utseende bland svenska små och medelstora företag,
  • ökad kunskap kring hur svenska små och medelstora företag agerar för nyttorealisering vid digitala initiativ,
  • minskat kunskapsgap gällande relationen mellan digitalisering och ökad konkurrenskraft bland små och medelstora företag.

Mer information om ramverket

Ramverket REDIT är framtaget i syfte att bättre förstå företags digitaliseringsprocesser samt att tillhandahålla en bild, en värdering, av företags digitala mognadsgrad. Ramverket består av de tre huvudområdena:
1.  omgivning,
2.  transformation,
3.  nytta.

Respektive huvudområde består i sin tur av delområden. Totalt utgörs ramverket av tio stycken delområden, alla med betydelse för företags digitalisering och alla baserade på tidigare forskning inom området. Tillsammans belyser delområdena komplexiteten kring företags digitalisering.

Ramverket REDIT
Ramverket REDITs delområden.

Företagets omgivning

Ramverkets första huvudområde sätter fokus på företagets upplevelse av sin omgivning samt dess agerande för att fånga möjligheter och anpassa sig till eventuella förändringar.
Huvudområdet utgörs av fyra delområden:
1. Lagar och policys, sätter fokus på myndigheter och branschorganisationers reglerande roll. Här finns lagar och policys på nationell nivå samt direktiv på EU-nivå att beakta som direkt eller indirekt påverkar företagets digitalisering.
2. Teknisk infrastruktur, sätter fokus på omgivningens befintliga tekniska som digitala infrastruktur och dess utvecklingsmöjligheter.
3. Företagsklimat, sätter fokus på den marknad som företaget verkar och dess karaktärsdrag gällande konkurrenter som samarbetspartners.
4. Målgrupp, sätter fokus på företagets existerande som potentiella kunder och deras digitala mognad.

Företagets transformation

Ramverkets andra huvudområdet, företagets transformation, sätter fokus på företagets uppfattning av och agerande i sin pågående digitalisering.
Huvudområdet utgörs av fyra delområden:
1. Organisationskultur, syftar till att fånga företagets kultur och dess betydelse för företagets digitalisering.
2. Strategi, syftar till att fånga förekomsten av, och innehållet i, företagets digitala strategi samt till vilken grad den är i linje med företagets övergripande strategi.
3. Kapabilitet, syftar till att fånga företagets förmåga att nyttja sina resurser, materiella som immateriella, i sin digitalisering samt i förlängningen till att skapa konkurrenskraft.
4. Användande, syftar till att fånga vilken digital teknik och vilka digitala tjänster företaget använder sig av.

Företagets nytta

Ramverkets tredje huvudområde sätter fokus på företagets uppfattning av de resultat digitaliseringen för med sig, samt företagets agerande för att mäta och följa upp sina digitala initiativ.
Huvudområdet utgörs av två delområden:
1. Interna prestationer, syftar till att fånga nytta i relation till: resursförbrukning (produktivitet), grad av måluppfyllelse (effektivitet) och direkt eller indirekt resultatpåverkan (ekonomi).
2. Externa relationer, syftar till att fånga företagets upplevda nytta i relation till sina kunder, sina företagspartners samt konkurrenter.

Projektets finansiärer

Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län, och Linnéuniversitetet

Projektets referensgrupp

Jörgen Bödmar, Företagare, President EMOTA
Darek Haftor, Professor vid Linnéuniversitetet, Director Gunilla Bradley Centre of Digital Business
Bruno Karlström, Företagsstöd, Regionförbundet Kalmar län
David Lengström, VD, ALMI företagspartner Kalmar län
Kristina Sjögren, VD Industriella utvecklingscenter (IUC), Kalmar län
Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park