Maskrosor

Projekt: Regional digital transformation (REDIT)

Om projektet

Under hösten 2016 arbetade forskare på Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet med att ta fram ett ramverk för att studera små och medelstora företags digitala mognadsgrad och digitaliseringsprocesser. Projektet genomfördes med stöd av Europeiska unionen, Regionförbundet i Kalmar län och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Med start från januari 2018 finansierar Europeiska unionen, Regionförbundet i Kalmar län och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet ett tre år långt projekt där framtaget ramverk omsätts till handling. Projektets övergripande mål är att bidra till en fördjupad förmåga för små och medelstora företag att ta till vara digitaliseringens möjligheter och med det stärka sin konkurrenskraft.

Projektet vänder sig till företag från hela Kalmar län och från olika branscher med olika förutsättningar, erfarenheter och syn på digitalisering. Tanken är att projektets olika aktiviteter samt den kunskap och erfarenhet som skapas, ska vara till inspiration och nytta både för enskilda företag som för regionen som helhet.