Projekt: Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande

Det övergripande syftet med studien är att studera våldsutsatta kvinnors behov, förväntningar och erfarenheter av det stöd och behandling de fått med anledning av sin våldsutsatthet. I studien riktas fokus mot de interventioner som erbjuds våldsutsatta kvinnor vid två specialiserade enheter i södra Sverige och de effekter stödet har för våldsutsatta kvinnor.

Fakta om projektet

Namn: Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande

Projektledare: Lotta Agevall Gross

Övriga projektmedlemmar: Verner Denvall, Linnéuniversitetet Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet Johanna Thulin, Linnéuniversitetet Mikael Skillmark, Högskolan i Jönköping

Finansiär: FORTE. Utlysningen för tillämpad välfärdsforskning, 2018.

Tidsplan: 2019-2021

Forskningsämne: Socialt arbete, institutionen för socialt arbete

Mer om projektet

Det övergripande syftet med studien är att identifiera och analysera våldsutsattas behov, förväntningar och erfarenheter av att ha erhållit stöd och behandling med anledning av sin våldsutsatthet. Inom ramen för forskningsprojektet riktas fokus även mot; de professionella som tillhandahåller stöd till våldsutsatta samt samverkan mellan olika aktörer/ myndigheter som vanligtvis involveras i samband med att kvinnor utsätts för våld i nära relation.