Kollegiet för värdepedagogisk forskning

Arbetet i den värdepedagogiska forskningsmiljön är inriktat på frågor om hur värden kommer till uttryck, förhandlas och problematiseras i olika pedagogiska praktiker.

Vår forskning

Fokus är också riktat mot vilka värden som medieras. Beröringspunkter finns till internationell forskning såsom Value education, Civic education och Moral education.

Den värdepedagogiska forskningen i sig tar inte parti för vissa moraliska eller politiska värden och normer. Det är värden och mediering av värden som är såväl forskningens studieobjekt som praktikens objekt. Ett exempel är att genom ett normkritiskt perspektiv synliggöra föreställningar som kan innebära ett maktutövande mellan individer, grupper och i strukturer. Det handlar om att förstå villkor för förändring, visa på möjligheter och hinder samt att utveckla strategier för delaktighet i pedagogiska praktiker, såväl som i samhället i stort.

Medarbetare

Lärarutbildningen

Forskningsfältet arbetar aktivt inom lärarutbildningen. Aktuellt just nu är en översyn av lärarutbildningens forskningsförankring. Syftet är att identifiera de kurser/program/innehållsområden där vår forskningsmiljö kan bidra till vetenskaplig förankring.

En önskvärd utveckling är att studerande på lärarutbildningen ska vara väl förtrogna med vår forskning genom föreläsningar, seminarier, litteratur och artiklar. Miljöns kunskapsinnehåll och studieobjekt har en stark koppling till kursmål inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vi eftersträvar vidare att erbjuda kreativa och utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans utifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket ytterst syftar till att fördjupa ett demokratiskt förhållningssätt.

Projekt

Publikationer

Samverkan och nätverk

Skolor och förskolor i regionen

Det värdepedagogiska fältet har sedan 2007 haft nationella uppdrag med Skolverket som huvudman - inom ramen för kompetensutvecklingsinsatser med ett innehåll som rör jämställdhet, värdegrund, likabehandling, diskriminering, kränkningar och normkritik.

Under 2013 fick vi dels ett större uppdrag i Region Gotland, dels ett i Linnéuniversitetets egen regioni sydöstra Sverige. Det senare har medfört planering och genomförande av kurser (7,5 hp) med stort söktryck. Inom ramen för detta uppdrag är vi sedan 2007 deltagare i ett av Skolverket organiserat nationellt nätverk för regelbundet erfarenhetsutbyte och forskningsspridning.

Genom dessa kompetensutvecklingsinsatser har vi ett väl utvecklat kontaktnät bland regionens förskolor och skolor. Vi är ofta anlitade för studiedagar och andra fortbildningsinsatser.

Under 2014 har det värdepedagogiska fältet också deltagit med föreläsningar och handeldning i kompetensutveckling för rektorer och arbetslag, vilka möter och organiserar utbildning för nyanlända elever: Nyanländas lärande. Kursen har kommit till på uppdrag av Skolverket, inom ramen för rektorsutbildningen. Uppdraget har förnyats och under 2015 följer en ny kursomgång där vi deltar med föreläsningar och handledning.

Forskningsfältet driver sedan tre år tillbaka nätverket "Arbete med värdegrund och likabehandling", med stöd av nämnden för lärarutbildning och fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hösten 2014 har detta nätverk cirka 200 deltagare från regionens olika skolor och förskolor. Nätverket genomför utbildningsdagar med inbjudna forskare och experter – som ger tillfälle till erfarenhetsutbyte lärare och annan personal emellan. Nätverket ger också ut ett månatligt digitalt nyhetsbrev med information, inbjudningar och ny forskning inom området.