Läroplansteori och didaktik (SITE)

Inom forskargruppen "Läroplansteori och didaktik" studerar vi grundläggande utbildningsvetenskapliga och pedagogiska frågor som till exempel: Vad räknas som kunskap i skola och undervisning? Hur förändras svaren på denna fråga över tid? Hur sker kunskaps- och värdemediering i skolan som samhällsinstitution ut? Hur sker styrning av utbildning? Hur organiseras undervisningen och hur bedöms skolans resultat?

Vår forskning

Utifrån en plattform som kan beskrivas som kritiskt tolkande grundas analyserna teoretiskt och metodologiskt i samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv där kommunikation och meningsbildning utgör huvudfokus. Gruppen arbetar också aktivt med att utveckla pedagogik som vetenskap.

Gruppen bidrar med forskning och kunskap inom allmändidaktik och läroplansteori som kan beskrivas vara av grundforskningskaraktär och som samtidigt utvecklar nödvändiga förändringsverktyg för såväl policyaktörer som för pedagogiska professioner som arbetar med pedagogiska frågor. Detta genom att skapa förståelse för kontinuiteter och förändringar i utbildning och skola och förklaringar av pedagogiska processer och utfall. I miljön granskas och analyseras hur pågående samhällsförändringar som framväxande globala policydiskurser, nya läroplaner och styrdokument påverkar villkoren för bildning, kunskapsbildning, undervisning och lärande. Ett centralt område är följaktligen hur utbildnings- och skolreformer samspelar med undervisning och lärande i skolsammanhang och pedagogiska praktiker (det dubbla perspektivet).

Inom miljön pågår aktivt arbete med metodutveckling inom det diskurs- och kommunikationsanalytiska området (även med forskningsöversikter som metod). Under ett decennium har ett tiotal avhandlingar med en robust och tydlig teoretisk och metodologisk plattform utvecklats. Miljön har kommit att bli nationellt uppmärksammad med sin ansats och profil inom pedagogiken, allmändidaktiken och läroplansteorin. En rad utvecklingsprojekt och internationella samarbeten har också initierats.

Seminarier

Seminarier 2021

 

Torsdag 28 januari

kl. 13.00–15, Lammhultsrummet V - Vi3028K

Torsdag 25 februari

kl. 13.00–15, Lammhultsrummet V - Vi3028K

Torsdag 25 mars

kl. 13.00–15, Lammhultsrummet V - Vi3028K

Torsdag 29 april

kl. 13.00–15, Lammhultsrummet V - Vi3028K

Torsdag 27 maj

kl. 13.00–15, Lammhultsrummet V - Vi3028K

Teachers Matter 2017

Nyheter