Läroplansteori och didaktik (SITE)

Inom forskargruppen "Läroplansteori och didaktik" studerar vi grundläggande utbildningsvetenskapliga och pedagogiska frågor som till exempel: Vad räknas som kunskap i skola och undervisning? Hur förändras svaren på denna fråga över tid? Hur sker kunskaps- och värdemediering i skolan som samhällsinstitution ut? Hur sker styrning av utbildning? Hur organiseras undervisningen och hur bedöms skolans resultat?

Vår forskning

Utifrån en plattform som kan beskrivas som kritiskt tolkande grundas analyserna teoretiskt och metodologiskt i samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv där kommunikation och meningsbildning utgör huvudfokus. Gruppen arbetar också aktivt med att utveckla pedagogik som vetenskap.

Gruppen bidrar med forskning och kunskap inom allmändidaktik och läroplansteori som kan beskrivas vara av grundforskningskaraktär och som samtidigt utvecklar nödvändiga förändringsverktyg för såväl policyaktörer som för pedagogiska professioner som arbetar med pedagogiska frågor. Detta genom att skapa förståelse för kontinuiteter och förändringar i utbildning och skola och förklaringar av pedagogiska processer och utfall. I miljön granskas och analyseras hur pågående samhällsförändringar som framväxande globala policydiskurser, nya läroplaner och styrdokument påverkar villkoren för bildning, kunskapsbildning, undervisning och lärande. Ett centralt område är följaktligen hur utbildnings- och skolreformer samspelar med undervisning och lärande i skolsammanhang och pedagogiska praktiker (det dubbla perspektivet).

Inom miljön pågår aktivt arbete med metodutveckling inom det diskurs- och kommunikationsanalytiska området (även med forskningsöversikter som metod). Under ett decennium har ett tiotal avhandlingar med en robust och tydlig teoretisk och metodologisk plattform utvecklats. Miljön har kommit att bli nationellt uppmärksammad med sin ansats och profil inom pedagogiken, allmändidaktiken och läroplansteorin. En rad utvecklingsprojekt och internationella samarbeten har också initierats.

Seminarier

Seminarier 2018

Torsdag 25 januari
Paperpresentation av Britten Ekstrand
Kl 13-15, N1051V/V1103K

Torsdag 22 februari
Rapport om konferensen ”Didactics and curriculum in complicated conversation” (Armend Tahirsylaj)
Tema samverkan: Skolutveckling och pedagogiskt ledarskap med presentation av artiklar (Jan Håkansson/Carl-Henrik Adolfsson)
Presentation projektansökningar
Presentation och diskussion av ansökan (Armend Tahirsylaj)
Kl 13-16 (OBS! Förlängt seminarium), V1103K/Lammhult

Torsdag 22 mars
Tema: Lärarutbildningens forskningsbas
Kl 13-15, Weber/Studio3K

Torsdag 26 april
Tema ”komparativ pedagogik” tillsammans med Forskargruppen STEP, UU
Kl 13-15, V2244K/Lammhult

Torsdag 31 maj
Diskussion av avhandlingskapitel (Erik Gustavsson)
Presentation av artikel (Kristina Holmberg)
Kl 13-15, V1103K/Lammhult

Torsdag 14 juni
Paperpresentation (David Örbring)
Fortsättning ”Lärarutbildningens forskningsbas”
Kl 13-16 (OBS! Förlängt seminarium), Lammhult/V1103K

- - -

Torsdag 30 augusti

Kl 13.00-15.00, Lammhult/V1103K

  • Diskussion om tema för symposium på NERA, om SITE-representation på RAPS-mötet, om fördelning av bibliometrimedel
  • Korta presentationer av papers som presenterades under vårens konferenser (NERA, AERA etc.)
  • Anja Kraus presenterar konferensen "Transcultural Perspective in Education: Othering – Heterogeneity – Belonging"

Torsdag 27 september

Kl 13.00-15.00, Lammhult/V1103K

  • Planering seminarieprogram 2019

Torsdag 18 oktober

Kl 13.00-15.00, K1038/V2103K

  • Mark Priestely (Stirling University) presents on the theme of curriculum research from an international perspective

Torsdag 29 november

Kl 13.00-16.00 (OBS! Förlängt seminarium!), V1103K/Lammhult

  • Mark Priestley (Stirling University) presenterar sin forskning
  • Christina Elde Mølstad (INN University) presenterar sin forskning

Torsdag 13 december

Kl 13.00-15.00, Studio2K/Lammhult

  • Paperpresentation (Corrado Matta)
  • Proposals för NERA och ECER
  • Presentation av kommande projekt

 

Teachers Matter 2017

Nyheter