Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies

IMS är en tvärvetenskaplig miljö som utforskar relationer och interaktioner mellan medier. Forskningen spänner över främst litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.

Vår forskning

Det är fortfarande ovanligt att ta ett brett perspektiv på intermedialitet och multimodalitet för att finna likheter och skillnader mellan olika medietyper. Ett sådant brett perspektiv tillåter emellertid forskning att utveckla tvärvetenskapliga konceptuella modeller som underlättar analysen av multimodala medieprodukter och intermediala relationer.

Relationer och interaktioner mellan medier

Dam med hörlurar

Aldrig tidigare i historien har nya tekniska medier skapats och utvecklats i en så snabb takt som idag, och kanske aldrig tidigare har de tekniska, sociala, språkliga och estetiska gränserna mellan närhet och distans, original och kopia, människa och maskin samt privat och offentligt varit så flytande och komplexa.

Dagens värld av medier och kommunikation är ytterst svåröverskådlig och gränser passeras ständigt. Olika typer av information överförs mellan gamla och nya tekniska medier, mellan sinneskanaler och mellan teckensystem. I det globala samhället i dag är frågan om intermedialitet och multimodalitet högst aktuell.

Medialitet handlar dock inte bara om massmedier eller modern teknik. Begreppet medium ska förstås som en kanal för överförande av mening i alla sorters kommunikativa sammanhang, även exempelvis ett samtal mellan två personer. Intermedialitet är studiet av interrelationer mellan olika sorters medier och multimodalitet är studiet av hur enskilda medier kombinerar olika grundläggande medieegenskaper, såsom det visuella och det auditiva. Det är viktigt att försöka förstå de fundamentala materiella och mänskliga förutsättningarna för förmågan att förmedla, återge och flytta runt information och innebörd mellan olika medietyper.

Det finns inga rena medier utan alla medier är besläktade på olika sätt. Fotografier, filmer, skriven text, dans, datorspel, dagstidningar och etsningar uppfattas med hjälp av synen. Musik, tal, poesiuppläsningar och teveprogram tas in med hjälp av, bland annat, hörseln. Perceptionen av alla medier sker i ett tidsperspektiv och kognitivt sett är rumsliga strukturer viktiga, men en del medier och konstarter är i grunden främst temporala medan andra är främst spatiala: nedskrivna texter, oljemålningar och affischer är frusna i tiden medan tal, spelfilmer och musikstycken endast kan realiseras i ett tidsflöde. En skämtteckning har två dimensioner i rummet medan en skulptur är tredimensionell. Allt detta har betydelse för vilken sorts mening som kan kommuniceras.

Forskningsledare professor Lars Elleström menar att forskning som ägnas åt det nuvarande medialiserade samhället ofta inte bygger på en förståelse av kommunikation och medier i en vidare bemärkelse. Nya tekniska uppfinningar och deras inverkan på användarna studeras utan historisk förankring eller teoretiska ramverk som sträcker sig bortom en förståelse av den senaste teknologin. Överdrivna och delvis ihåliga påståenden om digitala revolutioner blundar för historiska och teoretiska kopplingar – som är väsentliga för djupare förståelse av även samtida fenomen

– Det är där Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies kommer in. För att få en djupare förståelse för relationer och interaktioner mellan medier krävs att man bygger på såväl breda historiska sammanhang som omfattande teoretiska ramverk och en mängd empiriska områden, förklarar Lars Elleström vidare. En ambition hos gruppen är att fördjupa förståelsen av alla mediers grundläggande natur genom en korsbefruktning av intermediala och multimodala teorier och forskningsmetoder.

Berättande, betydelse, lärande och interaktion

Barn som läser

Intermediala och multimodala studier kan grovt delas in i två huvudsakliga perspektiv. Alla medieprodukter kan förstås antingen som en synkron blandning av medier eller som en diakron omvandling av innehåll eller form från ett medium till ett annat. Det synkrona forskningsperspektivet omfattar frågor som hanteras i termer av kombination och integration av enheter som text och bild. Det diakroniska perspektivet på medier handlar om att försöka förstå de begränsningar och möjligheter som finns i att överföra innehåll och form mellan medier. En reklamaffisch som tar hjälp av både bilder och text för att förmedla sitt budskap kan analyseras ur ett synkront perspektiv, medan en film baserad på en roman också bör utredas ur en diakron vinkel.

Forskargruppen har identifierat fyra överlappande områden som de utforskar och analyserar: berättande, mening, lärande och interaktion.

Berättande
Centret anser att det är viktigt att förbättra den nuvarande teoretiska förståelsen av olika typer av berättelser som bildas utanför ramen för den litterära berättarfiktionen. Det är nödvändigt att ta en närmare titt på grundläggande likheter och skillnader mellan medier i syfte att förstå de olika berättandeformerna, annars kommer själva grunden för vår förmåga att berätta och tolka i termer av berättande förbli oklara.

Mening
Meningsbegreppet är ofrånkomligen centralt i alla studier av kommunikation och medier, men det är viktigt att betona att skilda sorters medier skapar mening på olika sätt. Det har att göra med såväl materiella medieskillnader som mediers bruk av olika sorters tecken.

Lärande
Medier utgör basen för allt lärande. Metoder för utveckling och utvärdering av lärande måste vila på ett begreppsligt ramverk som erkänner både mediers materiella egenskaper och de kognitiva mekanismer som är inblandade i överföringen av innehåll mellan olika sorters media.

Interaktion
Målet med detta forskningsområde är att få en fördjupad förståelse av interaktion mellan människor, mellan medier och mellan människor och medier. Detta ska ske genom ett brett grepp på olika typer av mental, kroppslig och teknologisk interaktion.

Våra forskare

Publikationer

En komplett lista över publikationer från forskare i centret hittas genom databasen DIVA. I databasen går det att sortera på person, publikationstyp eller år.

Evenemang

Teoriseminarier

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies har återkommande teoriseminarier varje termin. För mer information om tid, plats och våra teman titta gärna i vårt kalendarium på medarbetarsidorna.

Tidigare evenemang

 • Transmediations! Communication across Media Borders 13-15 oktober 2016
 • Disturbing Adaptations 26-27 september 2013
 • Nye positioner i adaptionsforskningen 8 februari 2012
 • Transmedial Interaction: Western/non-Western Media Arts 8-10 december 2011
 • Eighth International Symposium on Iconicity in Language and Literature 16-18 juni 2011
 • Adaptation and Media Transformations 13–14 maj 2011
 • Narration as a Transmedial Phenomenon 11–12 mars 2011
 • Virtual Space and Time 8-9 oktober 2010
 • Childhood and Postcolonialism Symposium 15-16 december 2009
 • Bachtin and Intermediality 3-4 december 2009
 • Academic Perspectives on Comics, Manga & Graphic Novels, as Intercultural & Intermedial Phenomena 16–18 april 2009
 • Astrid Lindgren: Internationality and Intermediality 18-20 september 2008
 • In Frost and in Cold: Nordic Ballad Meeting – Conference for Researchers, Practitioners and Teachers 26-29 mars 2008
 • Imagine Media! Media Borders and Intermediality 25–28 oktober 2007
 • Bodies – Arts – Crossroads: The Body and Intermediality 27–30 oktober 2005

Samarbeten

Nationella och internationella samarbeten

Inom Linnéuniversitetet

Sverige

Europa

Världen