Elever i skolklass

Litteracitet och undervisning

Forskargruppen Litteracitet och undervisning består av språkvetare, litteraturvetare och pedagoger som forskar om barns talspråkliga och skriftspråkliga kompetenser och texter samt hur språkutvecklande undervisning kan bedrivas så att lärande främjas under förskoleåren och de tidiga skolåren. Forskargruppen samarbetar över fakultetsgränserna och stöds av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Vår forskning

Inom miljön bedrivs forskning som utgår från olika frågeställningar med fokus så som:

• Litteraciteter
• Andraspråksutveckling
• Transspråkande
• Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
• Läs- och skrivundervisning
• Muntlighet i klassrummen
• Skönlitteratur och läsning i undervisningen
• Litteratursamtal
• Multimodalitet i texter som skapas och tolkas
• Elevers meningsskapande i muntliga och skrivna texter
• Läs- och skrivsvårigheter
• Lärares skrivna texter

Forskningen sprids dels genom utgivning av läromedel och litteratur som riktar sig till lärarstuderande och verksamma lärare, dels genom muntliga presentationer i olika sammanhang.

Seminarier

Medlemmarna i forskargruppen driver seminariet "Text och lärande" som hålls ungefär en gång per månad.

Forskningsanknuten lärarutbildning och fortbildning för lärare

Forskare inom gruppen undervisar och handleder inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet samt speciallärar- och specialpedagogprogrammen. De medverkar också i flera fristående kurser som ger verksamma lärare behörighet i skolämnena svenska eller svenska som andraspråk liksom i olika fortbildningsuppdrag mot skolor, kommuner och Skolverket.

Skolutvecklingsuppdrag

Uppdrag med koppling till skolor, kommuner och Skolverket är viktiga delar av forskningsgruppens verksamhet.


• Moduler i Läslyftet: Skriva i alla ämnen och Muntlig interaktion och kommunikation i alla ämnen
• Artiklar i Läslyftsmodulerna: Kritiskt textarbete, Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning
• Artikel i specialpedagoglyftsmodulen: Inkludering och skolans praktik
• Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång
• Handledarutbildning inom Läslyftet
• Samverkan för bästa skola – insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor.

Forskarna i gruppen stöder också lärare i arbetet med att kartlägga elevers kunskaper genom att ha producerat bedömningsstöd som ges ut av Skolverket:

• Hitta språket – kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass
• Språket på väg – ett kartläggningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk

Nätverk

Forskare i gruppen ingår olika nätverk som rör såväl forskning som samverkan med det omgivande samhället.

Medlemmar i forskargruppen