Miljökemi och miljöriskanalys

Vår forskning handlar om hur olika miljö- och hälsoskadliga ämnen hamnar i och sprids i miljön, och hur man kan bedöma de risker som de då kan ge upphov till. Vi finns på Institutionen för Biologi och Miljö vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Vår forskning

Hållbart Glasrike

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för riskbedömningar av förorenad mark, med fokus på hälsoriskbedömningar runt glasbruk i Kalmar och Kronobergs län.

Samhällets restprodukter – framtidens resurser

Projektets övergripande mål är att identifiera strömmar av restprodukter i Småland som kan användas som en resurs av andra företag i närheten. Exempel är avfall (t.ex. hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, plastavfall) och reningsverksslam. Projektet kommer att redovisa avfallsflöden (avfall som uppkommer) i Småland för att ge en bild över vad som uppstår i regionen och vad som därmed finns som en resurs. Projektet kommer också att visa hur avfallet och slammet behandlas i Småland idag och jämföra med andra regioner. Resultat ska åskådliggöras på ett geografiskt och pedagogiskt sätt för att göra data enkla att ta till sig, och därigenom bidra till ökad kunskapsuppbyggnad över hur slam/avfallsflödena i regionen ser ut. Finansieras via medel från Familjen Kamprads stiftelse.

Nya gifter – nya verktyg (avslutat)

Projektet har dels prioriterat bland de tusentals ämnen som kan utgöra miljöproblem i Stockholm, dels identifierat källor till några av de viktigaste, och slutligen diskuterat åtgärder som staden och andra aktörer kan vidta för att minska problemen.

Probabilistisk riskanalys av förorenade markområden (avslutat)

Projekt inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar sanering med syfte att redovisa hur kvantitativa riskbedömningar av förorenad mark kan genomföras med en sannolikhetsbaserad probabilistisk metod.

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten (avslutat)
Syftet med detta projekt är att minska inkommande mängder av silver och vismut i urbant avloppsvatten. Målet är att identifiera källor för dessa substanser och att föreslå strategier för vatten- och avloppssektorn för att reducera dessa ämnen vid sina källor.

Processintegration Billerud Karlsborg (avslutat)

En processintegrationsmodell för Billerud Karlsborg genomfördes av Luleå Tekniska Universitetet. I samband med detta undersöktes om en conjoint analys av ett förändringsarbete (gjord av Linnéuniversitetet) kunde användas för att infoga attityder och preferenser för miljöfrågor i en regionalekonomisk modell (gjord av LTU) över råvaruförsörjningen till pappersbruket.

Stålkretsloppet (avslutat)

Stålkretsloppet syftade till att effektivisera material- och energianvändningen i stålindustrin. Forskningsprojektet pågick under 2*4 år och innehöll 13 delprojekt. Ett av dessa drevs av miljöriskanalysgruppen och handlade om intressentgruppers inställning till miljöfrågor, bland annat oro för giftiga ämnen och riskperception vid strategiska miljöbeslut.

Jernkontoret.se/sv/publicerat/forskning/stalkretsloppet