Polisforskning

Forskningsverksamheten vid polisutbildningen syftar till att bedriva och stimulera polisforskning såväl vid Linnéuniversitetet som i övriga landet.

Vår forskning

Detta sker genom:

  • egna bidrag till andras forskningsprojekt
  • handledning, konsultation och rådgivning på olika nivåer från doktorander till utvecklings- och utvärderingsprojekt inom polisverksamhet
  • polisforskningsseminarier, konferenser och öppna föreläsningar. Flera av de senare kan ses på Linnéuniversitetets filmtjänst, LnuPlay
  • tidskriftserien Linnæus University studies in policing som syftar till att vara ett forum för publicering av texter inom området polisvetenskap

Vi är dessutom aktiva i det Nordiska polisforskningsnätverket och ger ut det månatliga nyhetsbrev som syftar till att täcka vad som händer i Norden inom polisforskning.

 

Forskande medarbetare och projekt

Ola Kronkvist
Prefekt, fil dr
Huvudsakliga forskningsområden: förhörs- och utredningsmetodik

Robert Andersson
Docent i kriminologi
Huvudsakliga forskningsområden: kriminalpolitik och styrning

Charlotte Lebeda Henriksson
Fil lic i socialt arbete
Huvudsakliga forskningsområden: ungas bilder av samhällsinstitutioner

Peter Fredriksson
Lärare i vapen och taktik.
Forskningsintresset är inriktat på individens kognitiva och motoriska förmåga under akut stress. Utifrån mänskliga begränsningar anpassa och skapa koncept nödvändiga för att möta det vanligaste och farligaste en polis kan möta i sin tjänst.

Nätverk för polisforskning

Nordiska polisforskningsnätverket är ett nätverk som utgår från polisutbildningarna i Norden. Nätverkets syfte är att stimulera polisforskning i Norden. Utöver nyhetsbrevet anordnas vartannat år nordiska polisforskningskonferenser.

Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev är elektroniskt publicerat och har funnits sedan 2008. Det erbjuder en översikt över vad som händer inom polisforskning i Norden. I uppläggningen eftersträvas att ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med kompletterande webbadresser alt. bilagor för ytterligare information. Bl.a. presenteras nyheter, publicerade texter och evenemang med anknytning till polisforskning. Bidrag till nyhetsbrevet mottages tacksamt.

Alla intresserade kan prenumerera på nyhetsbrevet.

Vid problem med att anmäla sig till nyhetsbrevet kan detta ske direkt till rolf.granér@lnu.se

Redaktörer
Rolf Granér, Tatanya Valland

Redaktion/kontaktpersoner
Danmark: Anne-Stina Sørensen, Lars Nørr Mikkelsen

Finland: Vesa Huotari, Jarmo Houtsonen

Norge: Mette Berg

Sverige: Jonas Hansson, Malin Wieslander

Linnaeus University Studies in Policing - rapportserie

Rapportserien "Linnaeus University Studies in Policing" är ett fristående forum för såväl forskningspublikationer som andra rapporter kring polisverksamhet och angränsande områden. Bidrag till rapportserien är öppet för alla oberoende av anknytning till Linnéuniversitetet.

Om du är intresserad av att publicera i rapportserien kontakta polisutbildningens forskningssamordnare Rolf Granér, rolf.graner@lnu.se

Rapporterna finns tillgängliga i fulltext. Tryckt version kan beställas genom att kontakta Elisabet Hellgren

Anmälningar mot poliser. En kartläggning.
Rolf Granér, Peter Skoglund m fl (2011)

Att bekämpa kriminella gäng - utvärdering av SGI-projektet
Stefan Holgersson & Rolf Granér (2013)

Den goda polisen.En analys av Polistidningens konstruktioner av polisen under perioden 1974 - 2008.
Johanna Westman (2012)

Den myndighetsanknutna polisforskningen i Sverige - en kommenterad bibliografi
Johannes Knutsson (2010)

Den uniformerade verklighetens polisblick
Johanna Westman (2015)

Dialogpolis. Erfarenheter, iakttagelser och möjligheter.
Stefan Holgersson (2008)

Digitala brott och straffprocessuella åtgärder i digital miljö
Håkan Hallbäck (2009)

En trygg polis i ett otryggt samhälle - nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet
Göran Palm & Per Bjellert (2012)

Fler poliser - färre brott?
Peter Lindström (2011)

Från fjärdingsman till närpolis: en kortfattad svensk polishistoria.
Björn Furuhagen (2009)

Gatuvåld i Stockholm City. Seriebrottslighet, polisinblandning och brottsutveckling. En genomgång av polisanmälda
ärenden 2011–2012 och jämförelse med början av 00-talet.
Sven Granath (2013)

Hjältar, blåljus och säkerhet - konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna
Göran Palm, G & Renée Skogersson (2008)

Individuella arbetsprestationer i uniformerat polisarbete
Stefan Holgersson, S & Johannes Knutsson (2008)

Informatörer och infiltratörer - spaning i rättssäkerhetens intresse.
Byron Thörnström Demetriou (2014)

Kommunikativ maktförskjutning? Legitimitetsskapande kommunikation i kölvattnet av ett massmedialt uppmärksammat omhändertagande.
Patrik Thunholm (2014)

Lag om omhändertagande av berusade, LOB. En vårdlag eller ett maktmedel?
Patrik Thunholm (2011)

Om examination i en PBL-kurs. Utvärdering av en processinriktad examinationsform på polisutbildningen.
Ola Kronkvist (2008)

Policing in Scandinavia. Proceedings from the conference om police research in Växjö August 2007.
Rolf Granér och Paul Larsson (2008)

Polisförhör - sökande efter fakta eller erkännande? - En studie av polisförhör i två mordutredningar
Christer Nyberg (2010)

Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll?
Stefan Holgersson (2008)

The Past, the Present and the Future of Police Research
Rolf Granér och Ola Kronkvist 2015

Tusen fiender - en studie om de svenska gatugängen och dess ledare
Amir Rostami (2013)

Upplevelsen av trygghet i Araby/Dalbo. En kvalitativ intervjustudie
Rolf Granér, Ola Kronkvist m fl (2014)