Research on Elderly and Disability in Social Sciences (REIS)

Forskarmiljön REIS bedriver tvärvetenskaplig forskning om äldre och om personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är holistisk, med ett speciellt fokus på interaktionen mellan individen och samhället i form av välfärdsstaten.

Read about REIS' research in English instead.

Research on Elderly and Disability in Social Sciences, REIS, är en forskningsmiljö som bedriver tvärvetenskaplig forskning om äldre och om personer med funktionsnedsättning. Perspektivet är holistiskt, med särskild inriktning mot samspelet mellan individen och samhället representerat av välfärdsstaten. Samhällsvetenskapligt baserade forskningsmetoder tillämpas på vardagen, delaktighet i samhällslivet och välbefinnande inriktat på sociala, fysiska och kulturella dimensioner.

Flervetenskapliga teoretiska referensramar används avseende de olika perspektiven, och de olika strukturella nivåer som finns företrädda i de forskningsdiscipliner som ingår: socialt arbete, psykologi, pedagogik, socialpsykologi och gerontologi. Avsikten är att producera forskningsresultat med hög samhällelig relevans som skall kunna resultera i konkreta genomföranden för att förbättra delaktigheten i samhällslivet och vardagen för äldre och för personer med funktionshinder.

Det som särskilt kännetecknar forskningen inom REIS är den nära kopplingen till och samarbetet med det omkringliggande samhället i form av kommuner, landsting, FoU-organisationer och intressegrupper, med inriktning på mötet och interaktionen med välfärdsstaten och dess insatser.

För att täcka forskningsfält av intresse som ligger inom ramen för den grundläggande tvärvetenskapliga helhetssyn som tillämpas, men som inte ryms inom REIS eget fält, pågår samarbete med andra fakulteter vid Linnéuniversitetet och med andra forskargrupper såväl vid andra svenska universitet som internationellt.

En helhetssyn på människors liv

Ett personcentrerat förhållningssätt, till såväl vård som omsorg och service, förutsätter en helhetssyn på människors liv. För att kunna tillgodose deras behov på ett adekvat och värdigt sätt krävs interprofessionell forskning för utveckling av vård och omsorg. För att inkludera hela spektret av människors vardag ur sociala, kulturella och ekonomiska aspekter krävs både en breddning och en fördjupning av de traditionella vård- och omsorgsperspektiven. Ytterligare områden som då kommer ifråga är ekonomiska angelägenheter, juridiska spörsmål kring rättigheter och skyldigheter, tillgång till allmänna kommunikationer och möjligheter till aktiviteter av olika slag. Det är inom detta fält som den interdisciplinära forskningen inom REIS har sin kärna.

Under mer än 20 år har forskare rapporterat om stora problem från vården och omsorgen, såväl inom hemtjänsten som inom den institutionsbaserade omsorgen. Forskningsresultat visar också exempel på ojämlikhet i vård och livsvillkor när det gäller kön, sociala klasser och ekonomi (Anxo & Boulin, 2006). Brister i samarbetet mellan välfärdsstatsaktörer, brist på inflytande från äldre (Wikström & Melin Emilsson, 2013) och stora skillnader för äldre beroende på var de bor, rapporteras också (Trydegård & Thorslund, 2010).

De senaste 20 åren har personer med funktionsnedsättning genom utveckling av samhällsbaserat stöd fått större möjligheter att delta i samhället. Idag går utvecklingen istället mot att institutionsboende ökar och samhällsbaserat stöd minskar (Tøssebro et al., 2012). Listan kan göras lång, men på ett övergripande plan kan man säga att det saknas en helhetssyn på situationen och det är detta holistiska förhållningssätt som utgör det centrala kännetecknet för forskningen inom ramen för denna forskningsmiljö.

Forskare

Jan Petersson, seniorprofessor (associerad)

Staffan Blomberg, docent (associerad)

REIS i januari 2019

Deltagande forskares publikationer under de senaste fem åren