Surveyinstitutet

Surveyinstitutet genomför och presenterar undersökningar av det svenska samhället.

Undersökningarna sker i samarbete med erfarna forskare inom statsvetenskap, massmedia- och kommunikationsvetenskap, sociologi, ekonomi och socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Grunden för Surveyinstitutets verksamhet är undersökningarna av svenska befolkningen mellan åldrarna 18 till 85 år. Undersökningarna rymmer frågor om bland annat samhälle, politik, demokrati, åsikter, uppväxttiden, massmedia, religion och fritidsvanor.

Survey 2016

Just nu genomför Surveyinstitutet sin stora undersökning Survey 2016.

Survey 2016 är en stor vetenskaplig frågeundersökning över hela Sverige. Surveyinstitutet genomför vetenskapliga frågeundersökningar som en del av verksamheten vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Frågorna i enkäten rör framför allt åsikter i olika samhällsfrågor. Många frågor rör politik, speciellt om årets riksdagsval.

Läs mer om Survey 2016

Vad anser svenskarna?

Enkäten går ut till 3000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige. Vad politiker och andra beslutsfattare tycker i olika frågor kan man höra om och läsa på många håll – men vad anser svenskarna i allmänhet? Survey 2016 vill inte sälja eller marknadsföra något. Målet med den forskning som bedrivs genom Surveyinstitutet är att bättre förstå det samhälle vi lever i. Det är därför vi är intresserade av din och andra ”vanliga” människors åsikter.

Representativ bild av svenska folket

Det är befolkningsregistret som ligger till grund för det urval av 18- till 85-åringar som ingår i Survey 2016. Det är med slumpens hjälp som vi försöker få en så representativ bild som möjligt av svenska folket. De som svarar på Survey 2016 är som ett Sverige i miniatyr. Ditt svar är anonymt. Som forskare är vi inte intresserade av vad någon enskilda svarande tycker, utan resultatet redovisas bara i tabeller, figurer och diagram. Låt oss ta ett exempel.

Tidigare undersökningar

Tidigare har Surveyinstitutet genomfört frågeundersökningarna Survey 2009, Survey 2010, Survey 2012 och Survey 2014. Resultaten från den finns redovisade i böckerna: 

  • Avstamp – svenska folkets värden som syn på brännande samhällsfrågor
  • Den svenska väljaren
  • Den svenska väljaren 2014

Sedan 2014 publiceras flera studier med data från Surveyinstitutet i tidsskriften SurveyJournalen.  Dessutom baseras flera vetenskapliga rapporter på data insamlade av Surveyinstitutet och som publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter som till exempel Governance, West European Politics och Scandinavian Political Studies.

Samband mellan åsikter och egenskaper

Med Survey 2016 är det möjligt att studera flera samhällsfrågor. Vi kan använda Survey 2014 som ett exempel. Vilken skillnad är det mellan kvinnors och mäns syn på jämställdheten i Sverige? Tycker kvinnor och män att vi ska satsa kraftfullt föra att öka jämställdheten? I figuren nedan redovisas ett resultat från Survey 2014 som kan ge ett svar på denna fråga.

Diagram över svenskars syn på jämställdhet
Figur: Kvinnors och mäns svar på frågan ”Satsa kraftfullt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män” (procent).

Enligt Survey 2014 tycker de flesta att det är ett mycket eller ganska bra förslag att satsa kraftfullt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Enligt figuren är det skillnad mellan hur kvinnor (blå staplar) och män (röda staplar) uppfattning om en sådan satsning. Betydligt fler kvinnor än män tycker att det är ett mycket bra förslag att satsa kraftfullt för att öka jämställdheten. Antagligen ser många kvinnor ett större behov av en sådan satsning än många män.

Det är således samband mellan åsikter och egenskaper hos människor som vi vill studera. På det sättet kan vi forskare få veta hur samhället fungerar och hur människor tänker om politik och andra frågor.

Publikationer

Många vetenskapliga artiklar som publiceras i SurveyJournalen baseras på data från Surveyinstitutet.