Systems Safety in Health Care (SSiHC)

Forskargruppen Systems Safety in Health Care (SSiHC) bedriver forskning som innefattar hur patientmedverkan och patientsäkerhet hanteras i vården med ett genomgående systemperspektiv. Målet är att underlätta skapandet av en enkel och god väg för patienter och anhöriga genom vårdens instanser.

Vår forskning

Utmaningen: Patienternas säkerhet blir svårare att garantera i ett hälso- och sjukvårdssystem som blir allt mer komplext

När befolkningens livslängd ökar så ökar också antalet personer som lever med en eller flera kroniska sjukdomar. Personer med flera kroniska diagnoser behöver ofta få vård av personal med såväl specialist- som generalistkompetens. Medicinska och tekniska framsteg gör att specialistvård i högre grad kan utföras såväl i hemmen, som i öppenvård och slutenvård. Det innebär att personer med komplexa behov ofta har kontakt med flera vård- och omsorgsgivare, och möter ett stort antal vårdpersonal med olika kompetenser, men med avsaknad av en helhetssyn över patientens situation och vårdbehov.

I samtiden pågår olika förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Med ny högteknologi och dess möjligheter uppstår en rad etiska dilemman. Vårdgivarna står inför flera stora utmaningar när de ska finna en lämplig väg för patienten genom vården och säkerställa denna.

För att kunna undersöka de nämnda sammansatta frågorna tar vår forskargrupp sin utgångspunkt i systemteori. Målsättningen är att utforma en kunskapsbas för säkerhetssystem i vården, på individ (mikro-), vårdgivar (meso-) och system (makro) nivå.

I våra forskningsprojekt vill vi utveckla metoder och verktyg i syfte att tillfredsställa såväl patienters som anhörigas och vårdpersonals behov av en sammanhållen och säker vård. Samtidigt vill vi underlätta övergången mellan de olika länkarna i vårdkedjan. Som ett led i vår forskning erbjuder vi vårdpersonal utbildning inom systemsäkerhet varvid arbetet med patient och anhöriga sätts i centrum.

Eftersom vi i vår forskning följer enskilda patienters väg genom vårdsystemen eftersträvar vi ett nära samarbete med vårdgivare i kommuner, primärära instanser och olika specialister i vården.

Vi intresserar oss exempelvis för frågor som:

  • Vad är kontinuitet i vården?
  • Vad är delaktighet i vården?
  • Ur vems perspektiv är det patientsäkert?
  • Finns det skillnader mellan olika patientgrupper?
  • Hur kan de olika verktyg och design som eHälsa erbjuder skapa möjligheter för patienten och vårdgivaren att kommunicera med varandra?
Joel Freilich, Tora Hammar, Marléne Lindblad, Lina Nilsson, Camilla Wennerberg, Linda Ljungholm, Gunilla Lindqvist, Igor Adelsjö, Kristina Schildmeijer, Amanda Hellström, Mesfin Kassaye Tessma, Mirjam Ekstedt, Ulrika Graninger

Aktuellt

Film: Hur skapar vi en trygg och säker vård i hemmet?

Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap, föreläser i ämnet Trygg vård hemma. Mirjam forskar om patientsäkerhet, vårdövergångar och informationsflöden i vården.


Temadag

Torsdagen den 12 september 2019 arrangerade Linnéuniversitetet och samverkansprojektet Oskar en temadag om nära vård i Oskarshamn, Fortsatt framåt för en nära vård. Se filmer från föreläsningarna under dagen.

Konferens

Den åttonde upplagan av Resilience Engineering Associations konferens Symposium on Resilience Engineering ägde rum på Linnéuniversitetet i Kalmar 24-27 juni 2019. Läs mer om konferensen.

Ny bok

Länk till boken Hemsjukvård. Författare Mirjam Ekstedt och Maria Flink.

 

Medarbetare och partner

Projekt

Publikationer