The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS)

I forskargruppen LEGS jämför vi engelska, svenska och tyska språkstrukturer. Därför sammanställer vi en balanserad trespråkig parallellkorpus med översatta texter.

Vår forskning

Den korpus vi arbetar med i forskargruppen the Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS) innehåller engelska, svenska och tyska sakprosatexter i original från 2000-talet med översättningar till de övriga två språken. Vår flerspråkiga korpus gör det möjligt att jämföra två översättningar med varandra för att på så sätt få djupare insikt i vad som kännetecknar översatta texter, men också i vilka strukturella preferenser de olika språken har.

Forskningen rör i huvudsak nominalfrasstrukturer och inkluderar bland annat förbestämningar (till exempel corporate-driven renewable projects; his Palo Alto garden), sekvenser av substantiv på engelska (the climate change denial movement), substantiv i funktionsverbskonstruktioner (take a (calculated) risk) och tyska och svenska sammansättningar (24-Stundenschicht).

Översättningskorpusen är också ett mycket användbart verktyg i vår facköversättarutbildning (se nedan), eftersom den kan öka studenternas medvetenhet om olika översättningsalternativ i autentisk text.

Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska